Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norge 1940 - 1945

Skapad 2020-01-15 15:10 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Norsk historie under andre verdenskrig Dikt analyse Argumenterende texter Biografier
Grundskola F – 9 Historia Modersmål
2. verdenskrig kommer til å bli den røde tråden i norskundervisningen i noen uker frem. Vi skal arbeide med dikt, argumenterende tekster, biografier og kildekritikk.

Innehåll

 

Bakgrunn: 2 verdenskrig i korte trekk

Lyrikk: "Til ungdommen" av Nordahl Grieg,  "Aust-Vågøy" av Inger Hagerup og "Det er ingen hverdag mer" av Gunvor Hofmo

Argumenterende tekster: Brev till Quisling 

Øvrig: Norske flyktninger i Sverige; hvem, hvorfor, hvordan og hvor mange.

Biografier: Hva er en biografi; eksempler.

 

Muntlige og skriftlige oppgaver vil bli presentert i norsktimene.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Hi Ml
Modersmål norska Mål årskurs 7- 9

E
C
A
Ny nivå
1. Läsa
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2. Sammanfatta för att visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
3. Texternas tydligt framträdande budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
4. Uttrycka sig med språklig variation
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven kan rätta till ordföljd på danska när det uppmärksamgöras. Exempel: dansk ordföljd: Jeg lægger æg på brødet som pålæg. Han kan ikke slippe en fugl ud. Kapitlet handlar om at hovedpersonen er hjemme selv.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven behärskar huvudsakligen ordföljd på danska. Exempel: dansk ordföljd: Jeg lægger æg på brødet som pålæg. Han kan ikke slippe en fugl ud.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven behärskar ordföljd på danska.
5. Skrivna texters innehåll
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
6. Anpassa texters innehåll till situationen
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
7. Resonemang om likheter och skillnader
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
8. Samtal
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
9. Upprätthålla samtal och argumentera
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
10. Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
11. Resonemang kring kunskapsområden och samhällsfrågor
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
12. Jämförelser och slutsatser av egna erfarenheter
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Källor Informationssökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställning och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Förtydligande av mål att uppnå

E
C
A
Ny nivå
Användning av skiljetecken och styckeindelning
 • Ml
Elevens texter innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Eleven använder oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Elevens texter innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Eleven använder liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Eleven använder punkt, stort bokstav vid början av mening samt namn i sina texter. Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Meningsbyggnad, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Stavelseindelning
Eleven känner till stavelseindelningsreglerna och kan dela ord några ord på rätt plats.
Eleven känner till stavelseindelningsreglerna och delar ord på rätt plats.
Eleven använder sig av stavelseindelningsreglerna och delar ord på rätt plats.
Prepositioner
Eleven kan använda några prepositioner rätt
Eleven använder oftast prepositionerna rätt
Eleven använder prepositioner rätt
Grammatik, stavning
Eleven använder oftast rätt böjning i tal och skrivning av reglerade ordklasser
Eleven använder rätt böjning i tal och skrivning av reglerad böjde ord och klarar och att använda några ireglerad böjde ord
Eleven använder korrekt böjde satsdelar i tal och skrift
Språk: Ordval, variation
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Besvaralse av frågor
Eleven besvarar ibland frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Eleven besvarar oftast frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Eleven besvarar alltid frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Titel
Eleven behöver ständigt en påminnelse om att skriva titel på sitt arbete.
Eleven skriver oftast titel på sitt arbete
Eleven skriver alltid titel på sitt arbete
Målsättning och delaktighet
Jag är passiv när det formuleras egna mål och mål för min grupps arbete. Jag kan inte argumentera och har ingen åsikter om målen
Jag är med att formulera egna mål samt mål för gruppen när jag påminns till att delta. Jag argumenterar och försöker uttrycka mina åsikter när jag uppmanas
Jag är alltid med att formulera egna mål samt mål för gruppen. Jag argumenterar och uttrycker mina åsikter
Stavning med korta och långa vokaler Vokalglidning
 • Ml  4-6
 • Ml  7-9
Med stöd kan jag höra om en vokal är kort eller lång Med stöd kommer jag fram till att en kort vokal oftast följs av två konsonanter eller fler och att långa vokaler bara följs av 1 konsonant Jag har inte hunnit jobba med stavning efter vokaltrappen
Ibland hör jag att en vokal är kort eller lång Jag kan förklara regeln om stavning med kort vokal med stöd Med hjälp av vokaltrappen kommer jag fram till att vokalljuden ändras när vokalen efterföljas av två eller fler vokaler
Jag hör direkt när en vokal är kort, och vet därför att vokalen i ord med fler stavelser följs av två konsonanter Jag kan förklara regeln om stavning med kort vokal Jag behöver oftast inte använda vokaltrappen för att stava ord där vokalljuden ändras

Hi Ml
Modersmål norska Mål årskurs 4 6

Förtydligande av mål att uppnå

E
C
A
Användning av skiljetecken och styckeindelning
 • Ml
Elevens texter innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Eleven använder oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Elevens texter innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Eleven använder liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Eleven använder punkt, stort bokstav vid början av mening samt namn i sina texter. Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Meningsbyggnad, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Stavelseindelning
Eleven känner till stavelseindelningsreglerna och kan dela ord några ord på rätt plats.
Eleven känner till stavelseindelningsreglerna och delar ord på rätt plats.
Eleven använder sig av stavelseindelningsreglerna och delar ord på rätt plats.
Prepositioner
Eleven kan använda några prepositioner rätt
Eleven använder oftast prepositionerna rätt
Eleven använder prepositioner rätt
Grammatik, stavning
Eleven använder oftast rätt böjning i tal och skrivning av reglerade ordklasser
Eleven använder rätt böjning i tal och skrivning av reglerad böjde ord och klarar och att använda några ireglerad böjde ord
Eleven använder korrekt böjde satsdelar i tal och skrift
Språk: Ordval, variation
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Besvaralse av frågor
Eleven besvarar ibland frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Eleven besvarar oftast frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Eleven besvarar alltid frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Titel
Eleven behöver ständigt en påminnelse om att skriva titel på sitt arbete.
Eleven skriver oftast titel på sitt arbete
Eleven skriver alltid titel på sitt arbete
Målsättning och delaktighet
Jag är passiv när det formuleras egna mål och mål för min grupps arbete. Jag kan inte argumentera och har ingen åsikter om målen
Jag är med att formulera egna mål samt mål för gruppen när jag påminns till att delta. Jag argumenterar och försöker uttrycka mina åsikter när jag uppmanas
Jag är alltid med att formulera egna mål samt mål för gruppen. Jag argumenterar och uttrycker mina åsikter
Stavning med korta och långa vokaler Vokalglidning
 • Ml  4-6
 • Ml  7-9
Med stöd kan jag höra om en vokal är kort eller lång Med stöd kommer jag fram till att en kort vokal oftast följs av två konsonanter eller fler och att långa vokaler bara följs av 1 konsonant Jag har inte hunnit jobba med stavning efter vokaltrappen
Ibland hör jag att en vokal är kort eller lång Jag kan förklara regeln om stavning med kort vokal med stöd Med hjälp av vokaltrappen kommer jag fram till att vokalljuden ändras när vokalen efterföljas av två eller fler vokaler
Jag hör direkt när en vokal är kort, och vet därför att vokalen i ord med fler stavelser följs av två konsonanter Jag kan förklara regeln om stavning med kort vokal Jag behöver oftast inte använda vokaltrappen för att stava ord där vokalljuden ändras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: