Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2020-01-15 22:47 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer inleda terminen med att arbeta med den litterära genren krönika. Syftet med detta är att ni, enligt Lgr 11, ska ges möjlighet att ”utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter” och ”utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra”. Ni ska också genom undervisningen utveckla era förmågor att: - formulera er och kommunicera i tal och skrift (sv/sva) - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, (sv/sva) - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, (sv/sva) - välja och använda språkliga strategier, (sva)

Innehåll

Moment:

Krönika

 

Period:

Vecka 2-7

 

Arbetssätt:

 • Vi kommer att diskutera krönikan som litterär genre
 • Vi kommer att läsa och arbeta med krönikor
 • Vi kommer att skriva en egen krönika
 • Vi kommer att arbeta med egna utkast i responsgrupper

 

Mål:

Efter avslutat moment ska du:

 • Kunna urskilja krönikans budskap, tema och motiv
 • Kunna skriva en krönika utifrån den litterära genrens typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Ha tränat dig på att ge och ta emot respons i responsgrupper
 • Kunna bearbeta din krönika genom att göra aktiva val i skrivprocessen

 

Utvärderingsformer:

 • Löpande bedömning
 • Analys - och reflektionsfrågor
 • Individuell skrivuppgift

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris krönika

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Inledningen, relevant innehåll och avslutning finns.
Binder ihop innehåll, inledning och avslutning.
Binder ihop innehåll, inledning och avslutning med finess.
Dina tankegångar framgår och du resonerar på ett enkelt sätt.
Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt.
Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Du ger exempel från din egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Dina exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Dina exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Du använder dig av någon källa och gör ett försök till källhänvisning. Det du hämtat från källan samt försöket till källhänvisningen är infogade på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Du använder dig av någon källa och källhänvisar på ett relativt väl fungerande sätt. Det du hämtat från källan samt källhänvisningen är relativt väl infogade i texten.
Du använder dig av någon källa och källhänvisar på ett väl fungerande sätt. Det du hämtat från källan samt källhänvisningen är väl infogade i texten.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt ur¬ skiljbar, t.ex. genom stycke-indelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. ge-nom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemar-kering samt effektiv inledning och avslutning.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar texttypen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt för texttypen.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Tempusbruket stör ej förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: