Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse på Utmanarna vi-20

Skapad 2020-01-16 08:50 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
När vi var i skogen kom vi fram till en bro, barnen började stampa på bron och sjunga Bockarna Bruse. Detta gjorde att de ville leka mer och mer Bockarna Bruse. Så vi pedagoger känner att vi väljer detta "tema" för oss att utveckla.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Barnen har visat intresse för Bockarna Bruse.
Genom att arbeta tematiskt och lekinspirerat ser vi att barnen lär sig bl. a samarbete, sång, rytmik, drama och matematik m.m.
Syftet kommer framförallt att ligga på språkförståelse där vi även får in matematik, lägesord, våga berätta och agera inför andra.
Vi kommer att använda oss av drama, skapande, programmering och dessutom ta med oss temaarbete i både ute- och innemiljön.
På vår avdelning arbetar vi med värdegrund och kommer ta in detta även i det här temat.

Kommunens prioriterade mål, handlar detta verksamhetsår om språk/kommunikations/matematiska
utveckling samt barnens intresse för naturvetenskap och teknik.

Vårat mål med detta tema är att dessa färdigheter ska utvecklas hos barnen genom detta temaarbete.

 

.

 

 

Vart ska vi?

Genom att arbeta med Bockarna Bruse vill vi få in...

Språk/kommunikation: Nya ord, begrepp, utöka ordförrådet, våga berätta/prata/agera i grupp,

Matematik: Storlekar, antal, räkneord, sortera, lägesord.

Social kompetens/värdegrund: Socialt samspel, turtagning, känslor, lyssna på andra. 

Naturvetenskap/Teknik: Fakta om getter tex vad heter bockarnas mamma, pappa, barn, vad äter dem, hur ser de ut.
Brokonstruktioner på olika sätt och med olika material. 

Lek: lära sig lek inom vissa ramar men där kreativiteten och fantasin får utrymme att utveckla sagan.

Skapande: tillverka egen saga, våga delta i sånger, drama och uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer

Rörelse: Finmotorik, grovmotorik, balans.  

 

 

 


Hur gör vi?

Vid våra samlingar och under våra dagar vill vi arbeta med temat genom olika uttryckssätt och
där igenom fånga upp alla barn då de får prova på nya saker. 
Vi kommer utgå från sagan genom att arbeta med bok och dramatisering.
Skapande och dramatisering genom att gestalta sagan på olika sätt är.
Vi planerar att även ta med oss temat till skogen och gymnastiksalen.
Vi tänker oss även ta in matematik och lägesord genom sagan.
Leken och barnens intresse är det viktigaste för utveckling så det styr arbetets gång.

Ex på vad vi kommer använda oss av:
- Boken
- Flanosaga
- Skapande av egna sagofigurer
- Motorik
- Sång
- Programmering
- Fakta
- Lärplatta/projektor
- Språket
- Matematik

Material med Bockarna bruse kommer att vara tillgängligt för barnen under dagen.

Dokumenterar/analyserar/reflekterar både tillsammans med barnen och i arbetslaget.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: