Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt sopsamlarmonster

Skapad 2020-01-16 09:28 i Garnstugans förskola Fristående förskolor
Förskola
Med sopsamlarmonster blir det enklare att källsortera! Det finns 17 olika sopsamlarmonster som alla äter avfall av alla dess slag. Vi kommer börja med att fördjupa oss i 2 monster, kompostina som äter matavfall och pappis som äter papper. Även de andra monstren kommer självklart följa med oss under projektets gång.

Innehåll

Vt-20 Vårat syfte med detta projekt är att vi vill skapa ett intresse för barnen gällande sopsortering och miljö samt att dem ska få en större insikt och förståelse kring detta. 

Vi kommer att introducera sopsamlarmonsterna på ett lekfullt sätt genom att spela spel med dessa, läsa sagor med tillhörande frågor som vi kan diskutera tillsammans med barnen, färglägga dessa osv. Alla sopsamlarmonster kommer att vara delaktiga i vårat projekt men vi kommer att rikta in oss på 2 st sopsamlarmonster till att börja med, kompostina och pappis som vi har hela tiden i vår vardag och som barnen kan relatera till, på så sätt kommer vi se en tydligare läroprocess hos varje barn. 

Vårat mål med detta är att barnen kan namnen på minst 2 sopsamlarmonster vid projektets slut samt vad dem äter för någonting. 

 

Vt-20 Då barnen visade ett väldigt stort engagemang och intresse kring våra sopsamlarmonster när vi startade projektet så har vi kommit fram till att vi fortsätter med detta till terminens slut. Eftersom att vi på rävgrytet tycker om att studera vår närmiljö och gå på utflykter samt att våren är här, vad passar då inte bättre än att rikta in oss på stubben och ta med honom ut i naturen?

Stubben gillar att gå i skogen och lukta på blommorna, träden och annat gott. Han har alltid sin blåa sångfågel med sig på sina skogsturer. Stubben samlar på löv, kvistar och blommor och det bästa av allt är att det han samlar ihop blir till ny jord som man kan plantera nya träd eller blommor i. 

Syftet med detta är att uppmärksamma barnens intressen och utveckla detta genom att fortsätta med projektet, då vi tidigare har arbetat med sopsamlarmonstren inomhus så vill vi utveckla detta nu genom att ta ett sopsamlarmonster som håller till utomhus, nämligen stubben som tycker om att vara i skogen och det gör även vi.

Vi kommer att leka och utforska vad skogen har att erbjuda, vi kommer även vid tillfällen äta lunch och mellis där samt även skapa utav naturmaterial.

Som tidigare nämnt så tycker stubben om att vara i skogen och lukta på blommorna, vi har därför kommit fram till att som mål ska barnen kunna namnge och avbilda 2 st blommor som växer i naturen samt så kommer vi avslutningsvis plantera varsin egen blomma i jorden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: