Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 mattesafari

Skapad 2020-01-17 07:35 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundläggande matematik årskurs 2.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att jobba med matematik med hjälp av olika arbetssätt. Mattebingo, problemlösning i grupp och enskilt, konkreta material, mattebok, lärplatta samt mattespel.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar grundläggande kunskaper i matematik för att kunna göra enkla beräkningar i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar ett intresse för matematik samt utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Arbetssätt och undervisning

I årskurs 2 arbetar vi med:
- Addition 0-100
- Subtraktion 0-100
- Problemlösning i addition och subtraktion
- Bråk (hel, halv, tredjedel, fjärdedel)
- Position för ental, tiotal och hundratal
- Göra enkla mätningar i längd och känna igen enheter
(cm, m)
- Göra egna och fortsätta geometriska mönster och talföljder (femhopp, tiohopp, udda-jämnt)
- Symmetri
- Klockan (hel, halv, kvart i, kvart över, tjugo i och tjugo över)
- Rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
- Namnge klot, kub, cylinder och rätblock
- Ordningstal och lägesbegrepp
- Matematiska begrepp (udda-jämnt, hälften-dubbelt)

-Multiplikation


Arbetet sker genom:
Gemensamma genomgångar
Prata matematik och olika strategier
Arbeta praktiskt, enskilt och tillsammans med andra
Arbeta i matematikboken
Spela mattespel

Visa vad du lärt dig

Eleven bedöms genom samtal, gemensamma diskussioner samt diagnoser, kontinuerligt under hela läsåret 2019/2020.. Vi kommer att använda oss av skolverkets bedömningsstöd.

Tidsram

Arbetet pågår under hela årskurs 2 under läsåret 2019/2020.

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt under hela läsåret 2019/2020. Vi kommer att använda oss av skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma

Ny rubrik

Ny nivå
Ny aspekt

Ma
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris MATEMATIK åk 1-3

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Löser enkla elevnära problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser enkla elevnära problem. Beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Formulerar och löser mer omfattande problem. Beskriver tillvägagångssätt och motiverar resultatets rimlighet.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden emellan begreppen.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
Svarar endast på direkta frågor
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet
Tar egna initiativ, för fram egna åsikter och kommenterar det andra säger på ett sätt som för resonemanget framåt

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen.. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: