Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stökiometri och syra-bas

Skapad 2020-01-17 08:53 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Kemi
Kap 6 & 7

Innehåll

Vad?

Kemiska beräkningar:
-Ämnens olika vikter och hur man räknar på antal
-Masshalt=hur stor andel av en förening som utgörs av ett visst ämne
-Reaktionsformlers innebörd för antal/vikt 
-Koncentration och bereda lösningar
-Kort om gaser

Syror och baser
-Surt och basiskt
-Stark/svag syra/bas
-Neutralisation genom titrering
-Syra-bas-par
-pH
-Buffert 

Varför?

För att kunna räkna på mängder, vikter och volymer av olika ämnen som ingår i reaktioner för att förutspå förlopp och förstå dem

Hur?

Föreläsningar/genomgångar, laboration, instuderingsfrågor, eget arbete.

Bedömning?

Laborationsrapport, skriftligt prov, läxförhör samt muntliga utlåtanden i klassen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
  Kem  -
 • Fällningsreaktioner.
  Kem  -
 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
  Kem  -
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.
  Kem  -
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.
  Kem  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Kem  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kemins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
  Kem  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Kem  A
 • Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Kem  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: