Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering för SO i årskurs 6 Sofia Skola

Skapad 2020-01-17 14:36 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Historia
Här finns grovplaneringen för ämne: SO årskurs: 6 läsår: VT20

Innehåll

Vecka

Ämne

Arbetsområde

Centralt innehåll

Mål och syfte

Info:

3-7

Samhälle

Ekonomi

Kapitlet Ekonomi hör till kunskapsområdet ”Samhällsresurser och fördelning”, en rubrik som återkommer på högstadiet. Här i årskurs 4-6 finns följande centralt innehåll:

·       Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

·       Det offentligas ekonomi.

·       Vad skatter är ovg vad kommuner, landsting och stat använder pengarna till.

·       Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.

·       Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Målet och syftet med kapitlet om Ekonomi är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

-        Varför är pengar så viktiga?

-        Vad är skatter och vad används de till?

-        Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?

-        Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av att familjers ekonomi försämras, i Sverige, i världen?

-        Hur kan vår konsumtion påverka, både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

Läromedel: Upptäck Samhälle, Liber, Göran Svanelid, 2017.

S: 48-63

Samhälle Arbetsboken, s 26-35.

7-12

Samhälle

Lag och Rätt

Kapitlet Lag och rätt hör till kunskapsområdet ”Rättigheter och rättskipning”, en rubrik som återkommer i högstadiet. Här i årskurs 4-6 finns följande centralt innehåll:

·       Samhällets behov av lagstiftning, några lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

·       De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Kapitlet Lag och rätt berör också två punkter som du i kursplanens centrala innehåll hittar under ”Individer och gemenskaper”:

·       Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.

·       De nationella minoriteternas rättigheter.

Målet och syftet med kapitlet Lag och rätt är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

-        Varför finns det lagar?

-        Varför straffar vi brottslingar?

-        Varför begår människor brott?

-        Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

-        Vilka rättigheter har alla människor i världen?

-        Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i Sverige?

Läromedel: Upptäck Samhälle, Liber, Göran Svanelid, 2017.

S: 83-103

Samhälle Arbetsboken, s 41-49

12-17

Historia

Östersjöriket Sverige (Stormaktiden)

Kapitlet Östersjöriket Sverige ingår i kunskapsområdet ”Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700”. Det centrala innehållet i kapitlet är:

·       Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel handelsvaror, språk och kultur.

·       Den svenska statens framväxt och organisation.

·       Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

·       Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

·       Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.

·       Exempel på hur 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

·       Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

·       Vad begreppen förändringar, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Målet och syftet med kapitlet Östersjöriket Sverige är att eleven ska kunna besvara följande frågor:

-        Hur kan vi veta något om Sverige 1611-1719?

-        Hur kunde Sverige bli ett starkt Östersjörike, och varför förlorade Sverige sedan sin stora makt?

-        Hur styrdes Sverige under den här tiden?

-        Varför krigade Sverige så mycket?

-        Hur påverkade krigen människors levnadsförhållanden, barn, kvinnor och män?

-        Varför har synen på stormaktstiden och de regenter som bestämde då, förändrats genom åren?

-        Hur förändrades Sverige under 1600-talet?

-        Vad var häxprocesserna och hur kunde de inträffa?

Läromedel: Upptäck Historia, Liber, Göran Svanelid, 2016.

S: 144-189

Historia Arbetsboken, s 20-41

17-23

Historia

Sverige 1719-1886

Kapitlet Sverige 1719-1866 ingår i kunskapsområdet ”Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850” Det central innehållet i kapitlet är:

·       Sverige och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

·       Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

·       Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

·       Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

·       Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges hisotira och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

·       Exempel på hur 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

·       Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

·       Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvenser, källor och tolkning betyder om hur de används i historiska sammanhang.

·       Tidsbegreppet frihetstiden samt olika syn på dess betydelse.

Målet och syftet med kapitlet Sverige 1719-1866 är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

-        Hur kan vi veta något om Sverige 1719-1866?

-        Hur gick det till när parlamentarismen växte fram?

-        Vad var Ostindiska kompaniet och hur fungerade det?

-        Vad var upplysningen och hur märkte man av den i Sverige?

-        Vem var Gustav III och vad gjorde han för kulturen i Sverige?

-        Hur utvecklades jordbruket under 1700-1800-talen?

-        Hur kunde befolkningen öka så kraftigt under denna tid?

-        Vad innebar ångmaskinen för landet och för de vanliga människorna?

-        Hur ville liberalerna och de olika folkrörelserna förändra Sverige?

Läromedel: Upptäck Historia, Liber, Göran Svanelid, 2016.

S: 190-229

Historia Arbetsboken, s 42-64

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: