Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusen gånger starkare

Skapad 2020-01-19 19:14 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 9 Svenska
"Tusen gånger starkare" av Christona Herrström Signe är 15 år och går i nian. I klassrummet är hon nästan osynlig, det är killarna som dominerar. Men en dag kommer en ny elev till klassen: Saga, en tjej med självförtroende. Hon är tusen gånger starkare än alla andra och vågar ta plats på samma sätt som killarna. Signe och de andra blir nyfikna, saker och ting förändras i klassen. Men till vilket pris?

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 5-9

Förmågor

 • Ämnesspecifika för svenskämnet, läsa, skriva och tala.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Etiskt perspektiv.

 • Lgr 11 Kap 1-2 med fokus på 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Kap 2.1 Normer och värden.
 • modellsamtal (genrepedagogik)

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • och söka information från olika källor och värdera dessa. 
 • (se matris kunskapskrav, svenska)

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen som sker i klassrummet under lektionstid kommer dina kunskaper inom området att bedömas efter:

     Formativ

 • Du kommer att få jobba med kamratrespons.
 • Du kommer att få självskatta er arbetsinsats i matriserna som är kopplade till arbetsområdet.
 • Du kommer få återkommande feedback av undervisande lärare under arbetets gång.

     Summativ

 • Du kommer få en bedömning av dina inlämnade skrivuppgifter.
 • Du kommer få en bedömning i hur du deltar i uppgiften att "presentera, leda och delta i diskussioner kring ett textsamtal". 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Förförståelse genom diskussioner, (EPA). Vi tittar på kortare klipp från filmen för att få en tydligare bild av karaktärerna.

Svara på frågor kring boken (läsförståelse, analys, reflektion). 

Skriva läslogg som kommer ligga till grund för de muntliga diskussionerna/ textsamtalen. 

Muntliga textsamtal där du presenterar, leder och deltar i en diskussion.

Arbetsområdet avslutas med att vi tittar på filmatiseringen av boken.

 

Antal lästa sidor per vecka:

v. 4-5 s. 7- 94 Kap 1-11

v. 6 s. 95-133 Kap 8-14

v. 7   s. 134 - 173 Kap 15-20

v. 8   s. 174-217 Kap 20-

Du får tid för läsning under lektionstid men du behöver även läsa/lyssna på boken hemma. För er som har "rätt till" inläst har tillgång till boken på lnläsningstjänst och Legimus.

Uppgifter till boken kommer läggas ut i Lärloggen i Unikum varje vecka. Det är viktigt att du kommer förberedd till lektionerna så du kan bidra med dina tankar och reflektioner under boksamtalen!  

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämning v.13 Recension

 • Inlämning v.8 s.74-217, kapitel 20-slut!

 • Inlämning v.8 s.74-217, kapitel 20-slut!

 • Inlämning v.6-7 s.95-173, kap 8-20

 • Inlämning v.6-7 s.95-173, kap 8-20

 • Inlämning v.4-5 s.7-94 Kapitel 1-11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
E
C
A
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningar innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt.
Ge omdömen om & bearbeta text
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: