👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder 7A

Skapad 2020-01-19 22:51 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om massa, volym, densitet, värme och väder.

Innehåll

Vi kommer att utgå från läroboken Fysik Spektrum och sidorna 98-114, 125-129. Vi kommer att göra laborationer, ha genomgångar och övningar.

 

Efter det här arbetsområdet skall du kunna:

Massa volym och densitet:

 • Förstå vad som menas med volym och massa och vilka enheter man använder
 • Att med en partikelmodell kunna beskriva fasövergångar, densitet och temperatur
 • Kunna göra beräkningar på densitet

Värme påverkar densiteten:

 • Vad som händer med densiteten när fasta ämnen, vätskor och gaser värms upp. 

Värme sprids på tre olika sätt:

 • Vad värmeenergi är för något samt hur den kan spridas på tre olika sätt
 • Hur vi på olika sätt utnyttjar hur värme sprider sig  t ex uppvärmning av ett rum, solceller, termos

Värmeenergi

 • hur vår kunskap om värmeenergi lett till miljövänliga metoder att ta tillvara på solens energi, till exempel med solfångare och solceller.
 • ha kunskap om hur värme och värmespridning påverkat byggnadsteknik, samhälle och människors levnadsvillkor.

 

Viktiga ord och begrepp:

Vikt, massa, (tyngd), densitet, värme, partikelrörelse, utvidga, armerad betong, bimetall, termostat, termometer, absoluta nollpunkten, fixpunkter, Celsiusskalan, Kelvinskalan, Fahrenheitskalan, ledning, strålning, strömning, vakuum, värmeledningsförmåga, ledare, isolator, solfångare, solceller 

Veckoplanering:

v. 3 Massa volym och densitet, lab densitet-regelbunden volym och oregelbunden volym

v. 4 Värme påverkar densiteten, temperaturskalan demo/lab hur värme påverkar densiteten i fasta ämnen, vätskor och gaser

v. 5 Värme sprids på tre olika sätt lab ledning,strålning, strömning, mörka ljusa materiel, blanka/matta ytor

v. 6 Repetition, prov fredag 3/2

 

 

Uppgifter

 • Powerpoint Värme

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9