Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅKELT SOM NYCKEL VT 2020

Skapad 2020-01-20 13:04 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
I sagans skog där snurrar sagans slända och spinner tråd som blank som solen är. I sagans skog kan nästan allting hända och nästan allting händer där.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: februari 2020

Förskolans namn: Område 6

Grupp: I ur och Skur och Skogsgläntans förskolor

Barnens ålder: 1-5

År och datum: 20 januari 2020

Planeringen Upprättad av: Ulrika Olofsson

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Språket som nyckel till alla barn på våra förskolor

Arbetet med Bornholm och TRAS systematiskt för att stärka oss i vårt uppdrag för att ge barnen den utbildning varje bar har rätt till.

Bibliotekets form och dess viktighet ska lyftas fram! För barnen och vårdnadshavare!

Läsa och berätta mera!

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?
Kommunikation och skapande Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp­muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort infor­mationsflöde och kontinuerlig förändring.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Sin språkliga medvetenhet genom arbetet med Före Bornholm och kartläggning TRAS
Att ge möjlighet att möta språkande på många sätt under hela dagen

Läsande och skrivande individer - få förståelse  och se möjligheter för vikten av att kommunicera på olika sätt.

Ge plats för barns fantasi och kreativitet!

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi kommer att  arbeta med frågeställningar på måndagsreflektion utifrån tankar från ansvariga i områdesgruppen.
Vi delar med oss av avdelningars pågående arbete på våra husmöten för att inspirera varandra.

Synligt på avdelningarna för att ge baren möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.

Arbeta vidare med våra lärmiljöer och titta på oss själva som +personal utifrån vårt arbetsmaterial Undervisning i förskolan.

 

Digitalisering som en del i språkarbetet följs upp och vi stärker varandra i arbetet!

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Vi synliggör arbetet i UNIKUM och på avdelningarna utifrån gällande rutin.

Pedagogiska planeringar delas med varandra och tydliggöra vilket mål vi valt att arbeta.

Vi delar vårt pedagogiska arbete med varandra på olika möten som vi deltar i.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: