Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korallen - Projektplanering 2 - Barnens digitalisering i vardagen

Skapad 2020-01-20 13:35 i 183351 Förskolan Lagunen Stockholm Farsta
Förskola
Vad kan den digitala världen erbjuda oss för möjligheter för olika typer av skapande? Vad blir möjligt för barnen att producera och kommunicera med hjälp av digitala verktyg och digitala medier som de ännu inte ”kan göra på egen hand”? Med hjälp av digitaliseringens värld blir det möjligt att kommunicera saker med hela världen. Hur förhåller vi oss till detta? Hur kan vi arbeta med exempelvis källkritik i förskolan?

Innehåll

 Projektfråga:

Vad blir möjligt för barnen att producera och kommunicera med hjälp av digitala verktyg och digitala medier som de ännu inte "kan göra på egen hand"? Hur kan digitala verktyg fördjupa våra kunskaper och erfarenheter?


Läroplansmål och WKI:


Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

  

-intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för 

att förmedla budskap, 

 

-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,  

 

-förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,  

 

-förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, 

 

-förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.  

 

 

Arbetslaget ska  

 

-skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 

 

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn 

 

-får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Våra åtgärdsförslag går att hitta i ett Word-dokument i Korallens WKI-mapp. Där finns beskrivningar på hur vi har tänkt att arbeta vidare för att utveckla vår verksamhet inom de olika ämnesområdena. Vårt huvudfokus för kommande projekt är att öva på att dokumentera på ett sätt som sätter syftet med aktiviteterna mer i fokus. Detta för att underlätta uppföljningar och utvärderingar för oss i vår pedagogiska arbete. Vi vill även lägga mer fokus på våra pedagogiska reflektioner och lägga mer krut på att göra kopplingar till olika teoretiska perspektiv på barns lärande och utveckling.  

 


Projektbeskrivning:

VAD:

Barnen har visat stort intresse för de digitala verktyg vi har på förskolan. Exempel på detta är att barnen har efterfrågat att undersöka löv med hjälp av vårt digitala mikroskop ”pucken”, de har bett om att få söka fakta om olika företeelser och fenomen som uppstår i vardagen på internet med hjälp av datorn, lärplattan och mobiltelefonen samt att skapa berättelser.  

 

Vår ambition är att erbjuda barnen möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika och varierande sätt. Vi har diskuterat kring begreppet bildning (nämns i läroplanen) och att det syftar till att beskriva den process där vi människor lär oss ny kunskap och gör om den till vår egen, denna kunskap kan vi sedan ta med oss in i andra sammanhang och situationer och applicera på olika sammanhang och situationer. Genom att barnen blir bekanta och bekväma med digitala verktyg och medier kommer de även kunna applicera sina nya kunskaper i andra sammanhang och situationer. På så sätt tänker vi att arbetet med digitalisering i förskolan kan bidra till ett fördjupat lärande och kunnande på många sätt 

 

VARFÖR:

Digitala verktyg är en naturlig del av barnens vardag på förskolan, vi tänker att en gynnsam utmaning för barnens lärande och utveckling är att djupdyka i deras intresse för den digitala världen.  

 

Syftet är att fördjupa barnens lärande och kunnande genom, med hjälp av, digitala verktyg. Digitala verktyg erbjuder ett fördjupat sätt att kommunicera och producera på. 

 

Vi vill att projektet ska bidra till att fördjupa barnens utveckling och lärande i ett livslångt perspektiv. Genom att få möta många olika digitala verktyg och medier och dess funktioner öppnas en ny värld med mängder av möjligheter upp.  

 

HUR:

Vi kommer planera undervisningstillfällen där barnen får bekanta sig med digitala verktyg och dess funktioner på olika sätt.  

 

Barnen kommer få experimentera med olika sätt att kommunicera och skapa med hjälp av digitala verktyg. Exempel på detta är att arbeta med text, bilder och film med lärplattan vilket öppnar upp för möjligheten att arbeta med källkritik på ett begripligt (lättförståeligt) sätt.  

  

Barnen kommer även få bekanta sig mer med den tekniska aspekten av de digitala verktygen, exempelvis kommer vi att undersöka vad som gör digitala verktyg just digitala.  

  

Målet är att erbjuda barnen varierande sätt att lära sig mer om och med hjälp av digitala verktyg och digitala medier, men som alltid är barnens intresse vår vägvisare i vad nästa steg i projektet får bli.  

  

Vi kommer att planera in minst ett undervisningstillfälle i veckan där vi har en på förhand planerad aktivitet inom projektet. Vår tanke, och förhoppning, är att projektet ska bli en del av barnens vardag. Därför kommer vi att göra anpassningar i vår miljö som tillåter barnens eget initiativ till utforskande och experimenterande att ta plats, till exempel böcker som rör digitalisering på olika sätt. Barnen kommer med andra ord alltid att ha tillgång till olika digitala verktyg på förskolan.  

 

Med hjälp av de nya reflektions- och dokumentationsverktygen vi har tillgång till kommer vi kunna dokumentera, reflektera och följa upp med en tydligare röd tråd. Genom detta blir förhoppningsvis projektets framskridande mer synligt för vårdnadshavarna vilket bjuder in dem till reflektioner som kan bidra till att föra barnens projekt framåt. Eftersom vi kommer skriva lärloggar en gång i veckan kommer vi se till att dokumentera barnens lärande ännu mer kontinuerligt. På sätt hålls projektet hela tiden levande och barnens intressen synliggörs både på förskolan och i hemmet.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: