👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärden - Projektbeskrivning vt20 - matematik & bygg och konstruktion

Skapad 2020-01-21 07:33 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
I bygg och konstruktion kan barnen uttrycka och utbyta tankar och erfarenheter. Där finns mycket matematik att utforska och lära. Vi vill uppmuntra och utmana deras utforskande i både bygg och konstruktion samt matematik. De får prova olika material och använda sin fantasi. De övar på kommunikation, samarbete och problemlösning.

Innehåll

 

Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret. Projekten kan därför inte planeras detaljerat utan det handlar snarare om att planera hur vi startar upp och vilka metoder vi använder för att veta hur vi ska gå vidare. Projekten kan genomföras med hela barngrupper eller en mindre grupp barn, de kan pågå i några veckor eller flera år.

 

Bygg och konstruktion låter barnen uttrycka och utbyta tankar och erfarenheter. Där finns även mycket matematik att utforska och lära. Barnen får pröva olika material och använda sin fantasi. De övar på kommunikation, samarbete och problemlösning. Barnen möter matematik överallt i sin vardag, vid påklädning, vid fruktstunden, under lunchen, på gården, i skogen, på våra avdelningar, och mycket mer. Tittar vi noga kan vi hitta matematik överallt runt omkring oss. Vi vill väcka barnens nyfikenhet till matematik och ge dem möjlighet att utforska olika matematiska begrepp.

 

Målområden:

  • Matematik
  • Bygg och konstruktion

Baserat på observationer har vi tagit fram fyra övergripande mål från läroplanens avsnitt om Omsorg, Utveckling och Lärande som vi kommer att fokusera på under hösten:

-        Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

-        Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

-        Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

-        Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

Syfte: 

Syftet med vårt projekt är att barnen ska få utforska och utmanas i konstruktion och matematik. Vi har uppmärksammat att barnen intresserar sig mer och mer för att bygga och konstruera med olika material. Vi märker även att barnen är väldigt intresserade av att räkna, undersöka siffror samt att reflektera över hur många av något vi har. Vi räknar frukter när vi har fruktstund, kompisarna som är här och klossarna vi bygger med. 

Barnen har även visat ett stort intresse för tunnlar, vart tunnlarna leder, hur man tar sig från punkt a till punkt b och olika butiker i vårt samhälle. Detta intresse vill vi ta till vara på genom att uppmuntra deras utforskande. Vi kommer erbjuda olika material som barnen ska få utforska och konstruera med, både i vår innemiljö samt i vår utemiljö.

Barnen möter matematik överallt i sin vardag, vid påklädning, fruktstund, lunchen, på gården, i skogen, på våra avdelningar, och mycket mer. Tittar vi noga kan vi hitta matematik överallt runt omkring oss som vi kan ta till vara på. Därför vill vi utmana barnen och ge dem möjlighet att utforska matematik samt olika matematiska begrepp som vi har runt oss. 

I och med att barnen visar intresse för att bygga så kommer vi även in på matematik i konstruerandet, vi reflekterar över hur många klossar är det, hur många behöver vi samt reflektioner kring begreppen ovanför, under, bakom och framför då vi märkt att samtalen gärna hamnar i vart klossarna ska läggas eller vart klossarna hamnar om det barnen bygger rasar.

Barnen visar även ett stort intresse för att undersöka vatten på olika sätt, vi kommer då undersöka vatten på ett matematiskt sätt, till exempel reflektera kring hur mycket vatten som får plats i olika bunkar eller hinkar, hur mycket kan vi hälla innan det rinner över, undersöka volymen av olika bunkar eller hinkar.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att fortsätta att arbeta i smågrupper. Under dessa smågrupper så kommer barnen på ett eller annat sätt att få möta: 

  • Natur – upptäcker och samspelar med naturen, bygg och konstruktion, motorik
  • Innemiljö och utemiljö – lek, bygg och konstruktion, matematik, utforskande
  • Vatten – matematik, munmotorik, samspel
  • Rörelse – kroppsuppfattning, motorik, kroppsspråk, matematik
  • Torget – litteratur, samverkan med övervåningen

 

Det samtliga grupper har gemensamt är att vi kommer fokusera på matematik och/eller bygg och konstruktion. I grupperna så är det vi pedagoger som är "fast" medan barnen roterar fritt, detta för att främja barnens delaktighet då de får välja själva vad dom vill göra och vart de vill vara. Vi vill även främja barnens lekar och fantasi, samt utforma våra miljöer efter barnens intressen. Vi gör planerade aktiviteter tillsammans i barngruppen där fokus ligger på matematik och/eller bygg och konstruktion och i detta använder vi oss av olika uttrycksformer.

Vi kommer under vårterminens gång utvärdera och ta del barnens intressen för att forma fortgången av arbetet. Genom att arbeta projektinriktat strävar vi efter att uppnå förskolans prioriterade mål. Vi kommer utveckla våra lärmiljöer och använda oss av ERASMUS-projektet som förskolan deltar i. 

 

Förskolans prioriterade mål:

Mål 1: Delaktighet och inflytande- Vårt mål är att barnen får ett reellt inflytande och delaktighet i lärmiljöer, undervisningen och över utbildningens innehåll.

Mål 2: Pedagogiska lärmiljöer- Vår pedagogiska lärmiljö inne och ute ska vara tillgänglig och lustfylld för att stödja barnens egna initiativ, deras kunskaper och att lära sig.

Mål 3: Förskola och hem- Dokumentation i och användande av Unikum. Vi har som mål att vårdnadshavare upplever att de har delaktighet runt deras barns utveckling och lärande samt ha insyn i barnens utbildning på förskolan.