Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOTTE VT20 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2020-01-21 11:35 i Oluff Nilssons förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

Vi kommer att fortsätta arbeta med höstterminens tema som grundade sig i språkutveckling. Vi ser att de intressen som uppmärksammades under föregående termin följer även med under denna terminen. Barnen visar fortsatt intresse för fordon samt musik och dans. Intresset för böcker har växt och kommer läggas mer fokus på denna terminen. Ett annat intresse som uppkommit är intresset för djur. Vi ser att barnen visar engagemang och delaktighet både i den fria leken när dom här får välja vilka stationer dom vill vara på men även under de bestämda aktiviteterna. Vi ser att när barngruppen uppdelad i en mindre grupp får barnen större utrymme för lek och lärande.

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”.  

 

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik? 

Vi kommer skapa möjligheter till att stötta barnen i deras språkutveckling och även minska sammanhangen för att ge bättre möjligheter för samspel. Lärmiljön ska inbjuda till lek, lärande och fantasi och vara formad utifrån barnens intressen. Förskolans aktiviteter ska stimulera barnena ordföråd och ordförståelse. Vi som pedagoger behöver vara närvarande och stötta barnen i sin utveckling.  

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

 

Vi kommer att fortsätta med temat språkaktiviteter men utveckla detta efter hur barnens intressen har förändrats. Vi fortsätter med dagliga samlingar som genomförs med hjälp av bildstöd. Vi kommer att ha sångsamlingar med färdiga sångkort men också göra barnen delaktiga genom att få önska sånger. Besöken till biblioteket kommer pågå även denna terminen. Vi kommer även denna terminen delta i sagostunder men även själva låna böcker. Vi delar gruppen för att minska sammanhangen och i dessa grupper genomförs både styrda aktiviteter såsom fri lek. Lärmiljön kommer under terminen att förändras men kommer vara fortsatt uppmärkt med barnens namn, bilder och aktivitetstavlan kommer att finnas kvar.

 

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?  

 


Dokumentationen sker främst av oss pedagoger med hjälp av ipad. Vi kommer här att främst dokumentera de olika aktiviteterna för att sedan kunna samtala kring detta med barnen. Även barnen själva kommer att få dokumentera med hjälp av ipaden.

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: