👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden

Skapad 2020-01-21 12:12 i Nygårdskolan Borlänge
Detta är en period när mycket händer i svensk historia. Vi kommer att möta och analysera flera viktiga gestalter och händelser som Martin Luther, reformationen, Gustav Vasa, Stockholms blodbad, trettioåriga kriget, drottning Kristina, Karl X, Gustav, Karl XI, Karl XII, Arvid Horn, hattar och mössor, häxprocessen, frihetstiden, Gustav III, osv.
Grundskola 6 Historia

1600-1700, Gustav II Adolf, Vasaskeppet, trettioåriga krige, freden i Brömsebro, krigsbyten, Drottning Kristina, abdikera, konvertera, krigskassa, Karl X, Lilla och Stora Bält, Karl XI,  soldattorp, ”Gråkappan”, Karl XII,  häxjakt, frihetstiden, Gustav III osv.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Vi skall arbeta med vasatiden och stormaktstiden. Vi kommer att börja med ”Vasatiden” som är inledningen till Sveriges storhetstid – ”Stormaktstiden”.

Detta är en period när mycket händer i svensk historia. Vi kommer att möta och analysera flera viktiga gestalter och händelser som har varit betydelsefulla för svensk historia. Ni kommer att få kunskap om bl.a. Gustav Vasa, Karl XII, Stockholms blodbad, reformationen, 30-åriga kriget, häxprocessen osv.

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

* Reseonera om orsaker till och konsekvenser av t.ex. Stockholms blodbad, reformationen, upptäcktsresor, stormaktstiden osv. 

* Undersöka utvecklingslinjer och beskriva enkla samband mellan Vasatiden/Stormaktstiden och andra tidsperioder. 

* Föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser. Föra enkla resonemang om källornas trovärdighet. Vem skriver historia och varför?

* I skrift och tal använda dig av historiska begrepp som stormaktstiden, reformation, epok, statsmakt, nation osv.

* Tolka och visa på spår av historien i vår tid. Din förmåga att koppla dåtid till nutid. Varför blir kronprinsessan Victoria drottning och inte prinsessan Madeleine?  Varför firar vi svenska nationaldagen den 6:e juni?.

UNDERVISNING

 • Lärarledda lektioner där vi läser och diskuterar innehållet i olika historiska texter och i historieboken.
 • Titta på bilder från och filmer om tidsperioden och diskuterar innehållet.
 •  Skriva egna faktatexter 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt, alltså vid varje lektionstillfälle. Bedömningen utgår från hur du utför och visar dina kunskaper för mig genom  enskilt arbete.

Underlag för bedömning är:

 • Muntligt, att delta i diskussioner i helklass och i mindre grupp.
 • Hur du har sökt, sammanställt och presenterat fakta och analyserat om en historisk person/händelse efter instruktion.
 •  Skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Vasatiden och stormaktstiden

Når inte riktigt ännu upp till E.
E
C
A
Kommunikativ förmåga
Samtalar, diskuterar, motiverar och resonerar kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver ytterligare utveckla dina kunskaper om vasatiden-stormaktstiden som historisk epok.
Du visar att du har koll på de mest grundläggande händelserna för denna tid. Du känner också till de mest berömda personerna och vad de stod för. Du kan föra ett enkelt resonemang kring dessa
Du har god koll på de flesta större händelserna för denna tid. Du känner till de mest berömda personerna, vad de stod för och vilket resultat detta ställningstagande innebar - kring detta kan du föra ett utvecklat resonemang.
Du har mycket god koll på de stora händelserna för denna tid. Du känner till de mest berömda personerna, vad de stod för och vliket resultat detta innebar. Du kan dessutom i ett resonemang jämföra några av personerna/händelserna med varandra och se likheter och skillnader.
Begreppslig förmåga
- din förmåga att använda historiska begrepp så som reformation, stormaktstid, statsmakt, upptäcktsresor
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att använda dig av viktiga historiska begrepp.
Du använder dig av få historiska begrepp med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis reformationen hade för människorna och samhället.
Du använder dig av flera historiska begrepp men med korta förklaringar om vilken betydelse exempelvis reformationen hade för människorna och samhället.
Du använder dig av många historiska begrepp med långa förklaringar om vilken betydelse exempelvis reformationen hade för människorna och samhället. .
Analysförmåga
- din förmåga att resonera kring hur människor levde på i de olika århundradena. -Se orsaker - konsekvenser, samband, jämförelser "djupkunskaper"
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att analysera Träna på att förstå orsaker - konsekvenser, se samband, jämföra olika tidsperioder.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår tid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis större samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår tid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då större samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår tid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Analysförmåga
-förmåga att se samband med andra tidsperioder -förmåga att tolka och se, visa spår av historien i vår tid
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att analysera. Träna på att förstå orsaker - konsekvenser, se samband, jämföra olika tidsperioder.
Du förklarar med enkla resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge något exempel och visa något spår på hur vasatidens/stormaktstidens händelser, personer har påverkat samhället och människorna även idag.
Du förklarar med utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge flera exempel och visa flera spår på hur vasatidens/stormaktstidens händelser, personer har påverkat samhället och människorna även idag.
Du förklarar med välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika tidsperioder. Du kan ge många exempel och visar många spår på hur vasatidens/stormaktstidens händelser, personer har påverkat samhället och människorna även idag.
Procedurförmåga
söka, samla, sortera, kritiskt granska information
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att använda dig av historiskt källmaterial för att förstå människornas levnadsvillkor förr i tiden.
Du kan använda dig av historiskt källmaterial för att dra någon slutsats om människornas levnadsvillkor. Du för då enkla resonemang om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan använda dig av historiskt källmaterial för att dra någon slutsats om människornas levnadsvillkor. Du för då utvecklade resonemang om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.
Du kan använda dig av historiskt källmaterial för att dra någon slutsats om människornas levnadsvillkor. Du för då välutvecklade resonemang om en källa är trovärdig och användbar för ditt arbete.