👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2020-01-21 12:14 i Kastanjegården Örebro
Förskola
Varför har vi valt detta innehåll? Med hjälp av sagor som tema vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa för-måga. I barngruppen finns just nu behov av att fokusera mycket på språk och ordförståelse. Genom ökade kunskaper inom språk och kommunikationens betydelse i vardagslivet ges bar-nen möjlighet till ökad självkänsla, bättre sätt att hantera konflikter, att värna om sina rättig-heter och att kunna säga Stopp m.m.

Innehåll

 

 

Till att börja med vill vi fokusera på sagor då vi ser ett stort intresse för detta i barngruppen.

Vi kommer arbeta med en klassisk saga i taget, exempelvis Guldlock och de tre björnarna, Rödluvan, Tre små grisar m.m.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Genom sagotemat vill vi att barnen ska få uppleva glädje över vår sagoskatt. Barnen får använda sig av sin fantasi då de skapar egna bilder inom sig när de lyssnar på sagan. Med hjälp av andra uttryckssätt såsom lek, skapande, teater m.m. vill vi ge barnen möjlighet att upptäcka att kommunikation kan ske på många olika sätt.

Vi kommer bygga upp lärandemiljön på avdelningen så att barnen där kan leka sagorna med hjälp av figurer, vilket ger möjlighet till språkutveckling. Med hjälp av böcker av olika slag vill vi ge barnen möjlighet till ett rikt ordförråd och ordförståelse.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi vill att temat kring sagor ska genomsyra mycket av de aktiviteter vi har på avdelningen. Vi kommer berätta sagorna för barnen, på samlingen och vid andra planerade tillfällen. Vi berättar med hjälp av bilder. Vi lämnar utrymme för barnen att återberätta sagan eller samtal kring handlingen efteråt.

I ateljén ger vi barnen möjlighet att uttrycka tankar och känslor med hjälp av andra uttryckssätt. Där kan vi ge barnen uppdrag som rör temat. Barnen får möjlighet att leka olika sagor, med olika figurer och tillbehör. Här kan barnen använda fantasin och hitta på nya händelser i sagorna, utmana rollerna i sagan, träna på språket och samarbeta med kompisar.

Genom att aktivt arbeta med barns inflytande där vi visar för barnen att deras tankar och meningar är viktiga, och där vi tar oss tid till samtal, ges möjlighet för barnen att utveckla sin kommunikativa förmåga.

 

Hur ska det dokumenteras?

  • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
  • Vi använder oss av fotografier på barnens aktiviteter och lekar som vi använder både på avdelningens väggar och via Unikum. Barnens tankar, kommentarer och resonemang dokumenterar vi tillsammans med fotografier på väggarna. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Barnens arbete dokumenteras på anslagstavlan i hallen, där vi samlar det vi gjort under en vecka.
  • I Unikum skriver vi om vad vi gjort under en vecka i vår gemensamma lärlogg. I barnens lärloggar lägger vi upp det enskilda barnets dokumentation kring temat.

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18