👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktbildspel 8B

Skapad 2020-01-21 12:45 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Musik Bild Svenska
Du ska utforma ett text-, bild- och ljudspel som gestaltar din tolkning av en dikt. Vi kommer att arbeta med detta i svenskan, musiken och bilden.

Innehåll

Bildspel - samarbete mellan bild, musik och svenska

Uppgiften

Du ska utforma ett text-, bild- och ljudspel som ska gestalta hur du tolkar en dikt. 

Du ska:

 • välja en dikt
 • analysera den
 • ta egna fotografier 
 • göra egen musik i garageband

Bilderna och musiken ska förstärka din tolkning av budskapet i dikten,.

Det är viktigt att du först har en tydlig idé om vad du vill förmedla med bildspelet, innan du planerar ditt text-, bild och ljudspel.

Ditt färdiga bildspel, som du gör i iMovie, får vara max 1,5 minuter.


Inledningsvis ska du ha en titel på ditt bildspel, och allra sist ska dina källor finnas med.

Släpp loss din fantasi och kreativitet!

Arbetsgång:

På lektionerna i:

Svenska: Arbete med dikter, val av dikt samt skriftlig analys.
Musik: Hur musik förstärker och samspelar med andra uttrycksformer. Vi tittar på
några exempel på olika bildspel gjorda av elever och diskuterar dessa.
Bild: ser på bildspelsexempel och pratar om hur bilder tolkas på olika sätt. Du ska även göra en planering vilka bilder och bildvinklar du ska använda dig av. 

Ditt val av text, bilder och musik ska vara klart  innan du sätter ihop bildspelet!
Arbetet med sammansättningen sker främst under vecka 8 och delvis under v 9. Inlämning torsdag v 9

 • Arbete sker på lektionerna i bild, musik och svenska.
 • Kom ihåg att svara på reflektionsfrågorna nedan!
 • Din färdiga film, dina svar på reflektionsfrågorna samt skriftlig analys av "din" dikt ska lämnas in via Google Drive, i respektive ämnesmapp. 

 

Tänk på att använda matriserna under arbetets gång.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd individuellt i ämnena svenska, bild och musik, se matriserna.
Du ska också svara på ett antal reflektionsfrågor när du ditt bildspel är klart.

Lycka till!

Reflektionsfrågorna:

              Svenska:  

 1. Vad fick dig att vilja göra ditt bildspel med just den här dikten?
 2. Vilket budskap/stämning/känsla i dikten är det du vill förmedla i bildspelet? Förklara med något exempel från din dikt.

  Bild:
 3. Beskriv hur du tänkte när du valde ut dina bilder till bildspelet!
 4. Tycker du att du lyckats bra med din tolkning av dikten? För BILDERNA fram stämningen och visar din känsla av dikten? Motivera!            

  Musik:
 5. Beskriv hur du tänkte när du gjorde musiken till bildspelet:
  På vilket sätt ville du att din musik skulle passa för dikten och bilderna? (Hur gjorde du för att få fram rätt stämning/känsla?
  Hur tänkte du när du valde instrument och tempo?)

  Utvärdering: (som gäller dikt, bild och musik.)
 6. Vad blev du nöjd med? Motivera! Vad fungerar bra när det gäller samspelet mellan bild, text och din musiken? 
 7. Ge förslag på något som skulle kunna göra ditt bildspel bättre!

Gör även en självbedömning i matrisen!                

Uppgifter

 • Bildspel sv, mu, bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Mu Bl
Bildmatris

E
C
A
Teknik
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild,musik och text på ett väl fungerande sätt.
Presentation
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang
Du presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang
Reflektion
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade odömen om arbetsprocessen och visar då på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Sv Mu Bl
Bildspel - svenska. Tolka o kombinera dikt med bild och musik.

E
C
A
Läsa
- tolka och resonera
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande innehåll och budskap i en egenvald dikt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i egen vald dikt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i egenvald dikt.
Kombinera texttyper
- samspela
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik i ett bildspel så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Sv Mu Bl
Bildspel - Musik: Skapande

Sammanfattning
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Samspel
Musikval
Eleven har gjort musik som i någon mån samspelar med bilderna.
Eleven har gjort musik som relativt väl förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Eleven har gjort väl passande musik som på ett effektfullt sätt förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Bildväxlingar
Elevens bildväxlingar fungerar i någon mån i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar relativt väl i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar väl på ett effektfullt sätt.
Reflektion
Den skriftliga utvärderingen
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras skapande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.