👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk4

Skapad 2020-01-21 14:45 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Geografi Svenska

Innehåll

 

Detta ska vi göra

 

Vi kommer att …

 

·         lära oss om kartan och dess uppbyggnad med väderstreck, färger, symboler och skala. Olika kartor (topografiska och tematiska kartor)

 

·         Lära oss vad landskapen, de största städerna, berg, hav och vatten i Sverige heter och var de ligger.

 

·         lära oss vilka olika naturtyper det finns i Sverige och vad som är typiskt för dessa.

 

·         jämföra olika landskap

 

·         jämföra hur det är att leva i staden med att leva på landet

 

·        lära oss ämnesspecifika ord

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

·         Du använder kartboken, internet (seterra och skolplus) olika arbetsblad, när du arbetar med namngeografin.

 

·     Du samarbetar med din kamrat och ni tränar tillsammans på att lära er de olika namnen samt att kunna peka ut var de ligger på kartan.

 

·         Vi tittar på de filmer och program om Sverige, som bl.a. UR tillhandahåller ( hamnskiftarens resa, Geografens testamente m.m.)

 

·         Vi kommer att läsa olika faktatexter tillsammans och ta ut viktiga fakta ur dessa texter.

 

·         Vi arbetar med viktiga ord och begrepp, som vi tränar på olika sätt.

 

·         Vi kommer att skriva faktatexter tillsammans.

 

·         Du skriver sedan egna faktatexter efter den modell som vi gått igenom tillsammans.

 

·         Du gör en egen presentation av ett landskap för klassen där du har med de rubriker som vi har bestämt. Du får själv bestämma redovisningssätt.

 

MÅL

 

Du ska kunna namnge

 

·         alla landskap i Svealand, minst fem i Götaland och minst fem i Norrland.

 

·         minst fem stora städer, några berg, vatten och hav som omger Sverige samt kunna peka ut dessa på en blindkarta.

 

·         Du ska kunna berätta om hur Sveriges natur ser ut och hur klimatet skiljer sig mellan norra och södra Sverige.

 

·         Du ska kunna de fyra väderstrecken och hur man hittar i kartboken.

 

 

Du visar att du kan skriva följande faktatexter

 

·         En faktatext om ett eget landskap.

 

·         En jämförelse mellan två landskap (läge, natur, klimat, invånarantal och vad man arbetar med.

 

 

 

Du redovisar följande också muntligt för din klass

 

·         Fakta om ett landskap.

 

 

 

Du visar att du behärskar de olika ord och begrepp som har förekommit i temat (se ord och begreppslistan).

 

 

Detta kommer att bedömas

 

Bedömningen sker fortlöpande, på vilket sätt du är aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt. Hur du deltar i diskussioner - om du är aktiv och visar intresse.

 

·         Dina kunskaper i namngeografi (skriftligt prov).

 

·         Hur väl du jämför de olika landskapens natur, städer/kommuner och vilka arbetstillfällen som finns där.

 

·         Hur du kan redogöra för skillnaden mellan norra och södra Sverige vad det gäller klimat, natur och befolkning.

 

·         Hur väl du redovisar dina kunskaper i faktatexter och muntliga redovisningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  4-6