👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poliserna 5. Johannes Förskolor 2019-2020 Nystart, omstart eller projektfördjupning januari

Skapad 2020-01-21 17:17 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Reflektera kring följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

Formulera era tankar:

1. Fundera om projektplanen behöver ändras, förtydligas eller skrivas om?

- Vårt målområde är: Hållbara relationer och digitalitet

- Vårt syfte är: Syftet med projekten (o)Möjliga världar är att skapa förutsättningar för barn att använda sig av sina tidigare erfarenheter och kunskap samt möjliggöra lärande och språklig utveckling i leken. Genom att dela med sig upplevelser, bearbeta dem samt att skapa nya lekvärldar där alla våra erfarenheter och kunskaper kan utnyttjas.

På vårterminen planerar vi att fokusera på att fördjupa oss i ämnena (teknik, språk, digitala verktyg). Vi satsar även på att återbesöka, återuppleva, återskapa samt göra en särskild satsning på reflektion med barnen. 

- Vår metod är: 

oDemokratiska arbetssätt samt demokratiska processer, utrymme för alla att få sin röst hörd och att se ens åsikter göra skillnad genom dokumentation, reflektion och diskussioner

 

oEstetiska uttrycksformer samt tekniker: måla, rita, papier-maché, avtryck, design (inklusive kläder), dans och yoga (balans, rymdskutt)

 

oTeknik samt digitala verktyg: Makey-Makey, PuppetPals, Projicering, reflektion med hjälp av film och bilder).

 

oFysiska aktiviteter/grovmotorik: träna balans, ”rymdskutt”, kasta (varför flyger saker/rymdraket), fenomenologisk perspektiv, uppleva och ta in med hela kroppen
-Reflektion med barn: qr koder, samtal, intervjuer, bilder och filmer

 

- Pedagogerna frågeställning (generativ fråga) är: Vi fortsätter med vår fråga från höstterminen: 

 

Undersökningsfrågor: Hur kan vi synliggöra flera olika lager i en lekvärld (vid ett eller flera tillfällen)?

 

- Andra frågor: 

Hur kan man synliggöra fler än ett lager vid samma tillfälle?

 

Vilka aktörer är det som har intentionalitet och agens i vår lekvärld?

 

Vilka olika faktorer påverkar barnens aktörskap i en lekvärld?

 

Nya frågor:

Vi pedagoger vill arbeta med begreppet "transkulturalitet" (som innebär lite lätt förklarat att jag är öppen för förändring i mötet med den andre, att vi skapar och omskapar oss själva (och den andre) i mötet med varandra) samt använda denna pedagogiska syn som ett analysverktyg.

 

- Läroplansmål (högst fyra st.): 

 

§”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga” Lpfö 18. (provokationer i form av iscensättningar, skapande av oemotståndliga zoner, erbjuda verktyg och artefakter för att berika leken: Makey-Makey, PuppetPals, mm.)

 

§”Utbildningen ska också ge barn förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” Lpfö 18 (användning av digitala verktyg för att utveckla leken samt utvidga perspektiv, utveckla förståelse för digitala världens förmågor, utveckla kritiskt tänkande)

 

§Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 

”Lek ska ha en central plats i utbildningen” Lpfö 18 ; (Lekvärldar, berättelser, lekutveckling, ”lekutrustning” kläder, dekorationer)

 

- Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla under projektet:

-Att samarbeta och kommunicera ett respektfullt och demokratiskt förhållningssätt

-Estetiska uttrycksformer samt tekniker

-Att producera digitalt innehåll samt se förbindelser mellan det digitala och analoga

-Fysiska aktiviteter/grovmotorik

2. Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? Göra återblickar med barnen?

Vi börjar den nya terminen med reflektion i barngruppen för att se vad är det barn återupplever och återbesöker i reflektionsprocessen.

3. Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

Vi tror att det kommer behövas nya triggers, däremot börjar vi med reflektion och återbesök för att definiera vilka triggers.

4. Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

Vi vill utgå ifrån våra gemensamma utvecklingsområden: fysiska aktiviteter och barnkonvention. Förutom det fortsätter vi jobba med våra läroplansmål men den här terminen satsar vi mer på återupplevelser och reflektion.

5. Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

 

Skriv en plan kring hur ni startar upp projektet igen efter jul

1) Reflektion med QR koder: återuppleva och återberätta

2) Vilka återbesök behöver vi göra? Vi gör dem

3) Definiera nya "triggers" och börja skapa oemotståndliga zoner

4) Definiera och förstärka förbindelser mellan olika upplevelser, metoder, besök 

 

6. Skicka ut projektplanen igen till era familjer om ni ändrar i den

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ej klart, Reflektion och analys, Uppföljning 3