👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgubbarna - 5. Johannes Förskolor 2019-2020 Nystart, omstart eller projektfördjupning januari

Skapad 2020-01-21 17:32 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Reflektera kring följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

Formulera era tankar:

1. Fundera om projektplanen behöver ändras, förtydligas eller skrivas om?

- Vårt målområde är:

Hållbara relationer och digitalitet, vilket är gemensamt för hela vår enhet. 

- Vårt syfte är: 

Syftet med projektet är att möjliggöra för barnen att skapa relationer till vår närmiljö och till varandra samt att fördjupa dessa relationer. Det betyder att vi kommer återkomma till platser och aktiviteter för att kunna gå djupare och få en bredare förståelse. Genom figurerna barnen skapat kan vi sedan arbeta med olika frågor och funderingar som uppkommer. Hur är vi mot varandra och vår miljö? Vi vill hjälpa barnen att försöka förstå sin omvärld och sina medforskare genom att erbjuda dem möten med naturen, varandra, sina figurer och digitaliteten

 

- Våra metoder är:

Vi ska erbjuda barnen många olika uttryckssätt för att bredda lärandet samt arbeta transdisciplinärt (över gränser). 
Vi ska arbeta med estetiska uttrycksformer för att möjliggöra fördjupning i vårt projekt genom barnens skapande. Använda olika tekniker, material och verktyg.
Vi ska arbeta med demokratiska processer och arbeta för att alla barn ska få sin röst hörd genom att lyfta barnens tankar och visa att varje barns röst är viktig.
Vi ska arbeta mycket med sociala förmågor, ge barnen många möjligheter att samtala och utbyta erfarenheter med varandra.
Vi ska arbeta vidare med digitala verktyg och utveckla våra lekmiljöer med hjälp av projiceringar som följer vårt syfte med projektet och barnens intresse.
Vi ska samtala med barnen och göra dem medvetna om att vi arbetar med det de visar intresse och nyfikenhet för. Vi vill att de ska känna att de kan och vågar uttrycka sina tankar och därmed finna nya vägar i projektet tillsammans.
Vi ska arbeta för att Barnkonventionen blir ännu tydligare i vår verksamhet och uppmärksamma barnen på att vi hela tiden arbetar med den. Den ska följa oss genom alla dagens aktiviteter.
Vi ska arbeta mycket med problemlösning, konflikthantering och hur vi är mot varandra i vardagen. Samtala om förhållningssätt när tillfällen dyker upp samt vid planerade tillfällen.

 

- Pedagogerna frågeställning (generativ fråga) är:

Hur kan barnens relationer till figurerna hjälpa dem att fördjupa sina relationer till de andra barnen i gruppen?

 

- Andra frågor:

 

- Läroplansmål (högst fyra st.):

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö18).

 

- Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla under projektet:

Syftet är att möjliggöra för barnen att skapa relationer till vår närmiljö och till varandra samt att fördjupa dessa relationer. Vi vill hjälpa barnen att försöka förstå sin omvärld och sina medforskare genom att erbjuda dem möten med naturen, varandra, sina figurer och digitaliteten.

2. Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? Göra återblickar med barnen?

Vi har börjat vårterminen med att reflektera tillsammans med barnen, för att koppla ihop terminerna och påminna oss själva om allt vi gjort i projektet. Vi kommer även fortsätta med de projektuppdrag som vi började med i höstas. Alla barn har ännu inte fått hem sin figur på besök.

3. Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

Efter att projektuppdragen är slutförda tänker vi att vi ska reflektera tillsammans med barnen och gemensamt avgöra hur vi ska komma vidare och om eventuella triggers behövs. Vi har en tanke om att vi ska arbeta mer med platser till figurerna, både på förskolan, på vår gård och på utflykter. 

4. Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

Vi vill fördjupa oss mer i relationer och även i omvårdnaden av våra figurer. Samt att fortsätta skapa relationer till olika platser. 

5. Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

 

Skriv en plan kring hur ni startar upp projektet igen efter jul

6. Skicka ut projektplanen igen till era familjer om ni ändrar i den

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ej klart, Reflektion och analys, Uppföljning 3