Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan Före Bornholmsmodellen Vt-20

Skapad 2020-01-22 07:54 i Klöverstugans förskola Svedala
Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan För att utveckla barnens språkliga medvetenhet arbetar vi med en modell som kallas ”Före Bornholmsmodellen”. Den innebär att pedagogerna använder ett systematiserat material medvetet för att stärka barnens språkliga medvetenhet som en tidig förberedelse inför skolans läs – och skrivinlärning.
Förskola
Språklek utifrån ett kommunikativ och lekfullt perspektiv

Innehåll

Upprättat den 22/1-20 av Charlotte och Anna

                

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi ser i vardagen att barnen är intresserade av rim och ramsor, sånglekar, lyssna på sagor samt samtala kring ords olika betydelse. Vid högläsning visar barnen stort intresse och de sitter ofta och tittar i böcker själva eller tillsammans med en kompis. 

gruppen finns ett behov att stärka uttalsförmåga och att hålla den röda tråden. I våra undervisningstillfällen vill vi att arbeta med att öka barnens språkliga medvetenhet utifrån ett kommunikativt och lekfullt perspektiv. 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 •  

Att på ett lekfullt och lustfyllt sätt utveckla och utmana barnens intresse för rim och ramsor och förmågan att återberätta.

Öka sin självkänsla att våga tala i den lilla gruppen.

Förmågor som vi vill utveckla hos barnen är koherens- att kunna se sammanhang.

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi använder oss av materialet 'Före Bornholmsmodellen'  samt appen "Bornholmslek" som  är utformat för att möta barnens nyfikenhet och lust att lära.

För att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande kommer vi att arbeta med detta 1 gång per vecka i en mindre undervisningsgrupp. Under undervisningstillfället är det en eller två pedagoger närvarande.

Varje undervisningstillfälle består av upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning. Vid varje tillfälle är det något nytt som introduceras, eller att något moment upprepas med någon form av komplettering eller utmaning.

Upprop

Att börja samlingarna med ett upprop gör att man uppmärksammar varje enskilt barn i gruppen. När du fokuserar på varje barns förnamn och senare även deras efternamn och ålder blir varje barn synligt. Uppropet innehåller också språklekar som att dela upp barnens namn i stavelser. Med uppropet vet också barnen att nu börjar språksamlingen.

Högläsning

Högläsning ger rika möjligheter för barnen att utveckla sitt ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda. Den gör också att barnen får uppleva skriftspråkets egenart och att de vänjer sig vid ett distanserat språk, ett språk som är fristående från " här och nu" - situationen. Gradvis kan de också utveckla föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. Därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser. Högläsning gör dessutom barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess. Som pedagog är det viktigt att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Som högläsare måste vi vara lyhörda för barnens behov av förklaringar och anknytningar till egna erfarenheter utan att vi förlorar den röda tråden

Veckans ramsa

I leken med ramsor uppmuntrar vi barnen till lustfyllda språkliga upptäckter. Både vad gäller ordens innehåll och form. 

Ramsor är dessutom bra att kunna när barnen behöver utveckla sin förmåga till turtagning i olika leksammanhang.


Språklek

Ljud omkring oss

Vi lyssnar efter ljud som finns runt omkring oss. T.ex. hur låter det när man skriver på ett papper, när vi klipper i ett papper, fåglar som sjunger m.m.

Det hjälper dem att vara uppmärksamma och att koncentrera sig på den gemensamma leken eller aktiviteten. Barnen får också lära sig att känna igen olika djurs läten.

Rim och ramsor

Att arbeta med rim och ramsor är det enklaste sättet för oss att få barnen att upptäcka språkets form. Språksamlingarna innehåller många lekar som bygger på rim och ramsor.

Mun-gymnastik

Om vi får leka med tungan och läpparna på olika sätt hjälper så övar vi upp vår talmotorik. En svagt utvecklad talmotorik kan bidra till att det är svårt att forma språkljuden.

Klappa stavelser

Att klappa stavelser i sitt namn är en vanlig och uppskattad lek för barnen. Med den sortens lekar får barnen en första erfarenhet av att ord går att dela upp i mindre delar. Man kan sedan utveckla detta till att stampa och nicka till de olika stavelseindelningarna och då får de även uppleva rytmen i språket med hela kroppen.

Sätta ihop ord

Vi arbetar med språklekar där vi visar hur man kan sätta ihop två ord och skapa ett nytt. T.ex. kaffe och kopp bildar ordet kaffekopp. Detta gör att barnen blir uppmärksamma på ordens form och inte bara på dess betydelse.

Platsord – prepositioner

Att barnen får genom lek prova hur de kan använda prepositioner gör att de får erfarenheter som de sedan kan bygga vidare på.

Språkligt skapande

Med de olika övningarna i språkligt skapande som att t.ex. leka med rösten, lär sig barnen att vi inte enbart kommunicerar med ord. Det lär dem att vi också använder rösten för att signalera känslor, stämningar och avsikter.

Gissa gåtor

Ett sätt att uppmuntra barnen att föreställa sig i sitt inre och att skapa sammanhang mellan olika ledtrådar, är att låta dem beskriva ett djur, eller ett barn i gruppen, med hjälp av olika ledtrådar, t ex djurets storlek, var det lever och hur det låter.

 Sånglek

Sånglekar är språkliga aktiviteter där barnen i sång, rörelser och socialt samspel får känna rytmen i både språket och melodin med hela kroppen. Sångerna hjälper barnen att utveckla sin förmåga till koordination och uppmärksamhet. 

Avslutning

Varje språksamling har en tydlig avslutning. 

 Dokumentation:

 • Lärlogg på både grupp- och individnivå där vi dokumenterar barnens förändrade kunnande genom barnens tankar, kommentarer och resonemang. 

 

 Hur blev det? (Utvärdering/Analys/Hur går vi vidare?)

 

 


Övrigt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: