Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-01-22 09:49 i Tråvads förskola Vara
Vi ska arbeta med mänskliga rättigheter och skyldigheter, demokrati och allas lika värde med hjälp av Barnkonventionen.
Förskola
Denna termin kommer Rönnen att arbeta med barnkonventionen. Vi har valt att lägga focus på 4 st artiklar. Artikel 2 alla barn är lika mycket värda. Artikel 3 barnens bästa ska alltid gälla i alla situationer som rör ett barn. Artikel 6 alla barn har rätt till liv och utveckling. Artikel 12 barn har rätt att bli lyssnade på.

Innehåll

 1. Mål

- Göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

- Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende.

- Vi vill ge barnen en förståelse för sig själv, gruppen och sin omvärld.

 

Metod

- Vi kommer att arbeta med materialet ”barns rättigheter så alla kan förstå” där finns olika berättelser samt filmer som vi kommer att utgå ifrån. 

- Bildstöd och tecken som stöd kommer se som en naturlig del av arbetet.

- Vi använder samlingar som introduktion och intresseväckare inför smågrupper där vi arbetar med Barnkonventionens olika områden. 

- Vi samtalar och reflekterar kring situationer som uppstår i vardagen samt tankar som väcks i arbetet med Barnkonventionen.

- I leken tränar barnen på att lyssna på varandra, lösa situationer samt komma överens.

- För att förtydliga och ge barnen en förståelse för demokratiska principer kommer vi vid vissa tillfällen använda oss av omröstning.

 

 

 

Utvärdering

Vi pedagoger kommer att utvärdera/reflektera både själva och tillsammans med barnen under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: