Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-01-22 10:09 i Tråvads förskola Vara
Vi ska arbeta med mänskliga rättigheter och skyldigheter, demokrati och allas lika värde med hjälp av Barnkonventionen.
Förskola
Denna termin kommer Rönnen att arbeta med barnkonventionen. Vi har valt att lägga focus på 4 st artiklar. Artikel 2 alla barn är lika mycket värda. Artikel 3 barnens bästa ska alltid gälla i alla situationer som rör ett barn. Artikel 6 alla barn har rätt till liv och utveckling. Artikel 12 barn har rätt att bli lyssnade på.

Innehåll

 1. Mål

- Göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

- Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende.

- Vi vill ge barnen en förståelse för sig själv, gruppen och sin omvärld.

 

Metod

- Vi kommer att arbeta med materialet ”barns rättigheter så alla kan förstå” där finns olika berättelser samt filmer som vi kommer att utgå ifrån. 

- Bildstöd och tecken som stöd kommer se som en naturlig del av arbetet.

-I Polyglutt har vi tillgång till ”kompisböckerna” som är baserade på barnkonventionen. Böckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter.

- Vi använder samlingar som introduktion och intresseväckare inför smågrupper där vi arbetar med Barnkonventionens olika områden. 

- Vi samtalar och reflekterar kring situationer som uppstår i vardagen samt tankar som väcks i arbetet med Barnkonventionen.

- I leken tränar barnen på att lyssna på varandra, lösa situationer samt komma överens.

- För att förtydliga och ge barnen en förståelse för demokratiska principer kommer vi vid vissa tillfällen använda oss av omröstning.

 

 

 

Utvärdering

Vi pedagoger kommer att utvärdera/reflektera både själva och tillsammans med barnen under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: