Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel 2020, Instruerande text med hjälp av cirkelmodellen

Skapad 2020-01-22 10:48 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleverna ska träna att skapa instruerande text med hjälp av cirkelmodellen. De får analysera hur en bra instruktion är uppbyggd och träna på att skriva egna.

Innehåll

Eleverna ska träna på att skapa instruerande text med hjälp av cirkelmodellen. De får analysera hur en bra instruktion är uppbyggd och träna på att skriva egna. Instruerande texter bemöter vi vardagliga som t.ex ett recept,  spel, lekar, byggsatser, maskiner och tekniska prylar. Med hjälp av cirkelmodellen, kommer vi att indela lektionen i fyra faser.

Fas 1: eleverna ska  arbeta parvis/mindre grupper,  fundera på var de möter olika instruktioner. Sen vi ska lista alla förslag på tavlan och försöka kategorisera dem. Nästa steg är att eleverna ska välja en kategori. Hjälpmedel för att underlätta elevens informationssökande t.ex. Internetkällor, instruerande korta filmer osv.

 

Fas 2: Vi  ska läsa olika  instruktioner tillsammans. Eleverna ska parvis/mindre grupper,  leta efter gemensamma inslag i texterna. Därefter eleverna ska redogöra för sina fynd. Det kan vara bl.a.: bilder, spel, lekar, recept, tekniska förteckningar, osv.

Fas 3: Eleverna ska komma med olika  förslag på lekar eller spel som vi gemensamt skulle skriva regler för en gemensam text. Förslagen ska visas på  tavlan och efter omröstning väljer vi en  gemensam spel eller lek. Eleverna ska först parvis resonera vad som skulle ingå i de olika delarna. Därefter, under lärarens ledning, skriver vi en gemensam text. Här är viktigt att alla förslag och moment i texten ska komma på rätt plats.

Fas 4: Eleverna väljer en valfri lek eller ett spel som de ska skriva egna instruktioner om.

 

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl
fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god
säkerhet.

 

 

 

Skapat av Sevim Belirten,Helan Khirie Omari, Viveka Sajin, Laurent Cheniere

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Instruerande text, Modersmålsenheten

Instruerande text, Modersmålsenheten

E
C
A
INNEHÅLL
begripligt innehåll • de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs relativt tydligt innehåll
de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs med hjälp av detaljer tydligt innehåll
de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande exempel
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • spelets/lekens gång går att följa, t.ex. genom punktform
relativt väl fungerande struktur • spelets/lekens gång är relativt tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker
väl fungerande struktur • alla led följer logiskt på varandra • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt • relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt • god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: