Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel2020 MODERSMÅL ARABISKA

Skapad 2020-01-22 11:03 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 6 – 9 Modersmål
MIN PLANERING 2019/2020

Innehåll

 

VT 2019/2020

V2-24

SÅ HÄR SKA JAG ARBETA...

 

  • JAG  ska jobba med  skönlitteratur att läsa olika texter och textfrågor.genom att läsa en text och sedan göra uppgifter kopplade till denna.lär sig eleven komma ihåg stavningen och förstår vad texten handlar om. Vi ska jobba med grammatik (olika slags verb, adjektiv, substantiv, meningens uppbyggnad samt skiljetecken. Feminin och maskulin. Plural, singular och m.m) Vi ska även jobba med översättning från arabiska till svenska och tvärtom. Vi ska jobba med olika projekt om arabiska länder där eleverna får jobba mer självständigt. De ska även öva på att lätt läs böcker och skriva recensioner.

 

Ex,Planering-  en lektion som gäller kortberättelse 

Lektionsplanering skönlitteratur (kort berättelsen) 

Målgrupp

Årskurs 7-9 med stöttning

Syfte

”Att förstå innehållet av kort berättelse för Najeeb Mahfous en känd arabiska författare som han fått Nobels pris 1988 som heter Kvarnen och att kunna återberätta skönlitteratur med egna ord och att läsa skollitteratur med mina elever.

Kopplingar till läroplan:

·         Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

·         Att fundera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Centralt innehåll

Kort berättelsen , enkla vokabulär handlar om vår egen val som finns i dagliga liv.

Kopplingar till läroplan:

·         Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna

·         Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna

Lektionsplanering

·         Lektionen börjar med en liten uppvärmare där görs en kort berätta vem var författaren. Sen efter pratar jag om.

·         Jag förklarar om vad kort berättelsens handlar om och förklarar hur man skriva en saga eller en kort berättelser.

·         Jag delar eleverna som grupper

o    Varje grupp läste texten. De som kan läsa, gör en tystläsning först. Och jag läser högt till de som inte kan läsa. De som kan skriva formulerar tre diskussionsfrågor i samband med berättelsen och de som inte kan läsa eller skriva ställer de muntliga frågor till mig och jag skriver det.

o   Efter det jobbar elever i par och diskuterar deras fråga. Ja läser frågorna till de som inte kan läsa eller skriva och de diskuterar lite.

o   Vi diskuterar elevernas frågor i storgrupp och jag ställer frågor till grupp: varför kan det inte händer två saker samtidigt, typ: varför när det är kallt är det inte varm? Varför när man går till skolan kan man inte stå hemma?

o   Vi analysera berättelsen  med varandra. 

  • JAG SKA JOBBA MED  FACKLITTERATUR OCH ÅTERKOPPING TILL  ANDRA ÄMNE
  • JAG SKA JOBBA MED FAKTA TEXTER.

 Innehåll

Arbetsformer och materiel
Arbetsformer: 
- individuellt arbete, 
- tyst och hög läsning av faktatexter samt dikter
- skrivning av sammanfattningar,
- samtal om lästa texter,
- muntliga redovisningar.

Materiel: 
stenciler.
söka på nätet.
autentiskt material i form av tidningsartiklar och Teve program.
Skönlitterär texter.

 

Bedömning
Kontinuerligt kommer jag att bedöma din förmåga att ...

- muntligt och skriftligt sammanfatta viktiga punkter av en faktatext,
- berätta om poeter i arabländer.,
- berätta om några helgdagar och jämföra de med hur det är i Sverige,
- berätta om samhället i Irak/syren i jämförelse med svenska samhället. 
- berätta i stora drag om hur ditt hemland styrs.
resonera om några aktuella samhällsproblem.
- berätta om några viktiga historiska händelser.

 

  • ELEVER SKA JOBBA SOM GRUPPS ARBETE3-4 
  • DELA ELEVERNA PÅ OLIKA GRUPPER .

 .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jag ska arbeta med översättningar. Under de här veckorna ska du ha möjlighet att utveckla ett jämförelse perspektiv på svenska och arabiska. Du kommer att på så sätt skapa en medveten reflektion över språkets struktur och dess ordförråd.

Mitt syfte med undervisningen:

Är att eleven berikar sitt ordförråd och begrepp i sitt modersnål samt blir mer medveten om skillnader i språkanvändningen beroende på vilket sammanhang och i vilket syfte man kommunicerar,

Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

·       Ml

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Centralt innehåll enligt LGR 11:

Kopplingar till läroplan

·       Ml  7-9

Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

·       Ml  7-9

Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

·       Ml  7-9

Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Kunskapskrav för förmågan i ämnet enligt LGR 11:

Kopplingar till läroplan

·       Ml   

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerandekombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

·       Ml

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

·       Ml  

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Centrala begrepp

meningsbyggnad, meningsdelar

Bedömning

Formativ bedömning: I varje tillfälle kommer jag att ha samtal med varje elev samt insamling av översättningar.

Summativ  bedömning: Efter momentets slut visar eleven hur långt denne kommit i delmålen.

V7-V12

Under läs året 2019/2020kommer jag att jobba med grupparbete(MÄNNISKAN OCH MILJÖN), det ska bli arbetet för modersmåls dagar i V7-v10,eleverna kommer att diskutera och söka genom internat. Hur människan påverkar miljö och återkoppla till andra ämnen som NO, MATTE och SO.Elever har förmåga till självständigt planera och genomföra projektarbete.

Min roll som handledare/mentor

v13-v20

Berättande texter och sakprosatexter

 Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Historia och kulturella företeelse som traditioner osv.

– Språkliga drag, ord och begrepp. Man koppla med närmiljö samt utvidgar  med grammatik och poesi.

– Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: