Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva insändare

Skapad 2020-01-22 11:28 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Öva på att skriva en insändare

Matriser

Sv Sh
Skriva insändare

E
C
A
Skriva olika sorters texter -kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt. Texten fungerar i huvudsak som en insändare som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum. Det framgår begripligt om eleven är för eller emot åsikten
Eleven har följt instruktion enligt uppgif-ten. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt. Texten fungerar relativt väl som en insändare som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum Det framgår tydligt om eleven är för eller emot åsikten
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt. Texten fungerar väl som en insändare som med kan publiceras i sitt tänkta forum. Det framgår tydligt om eleven är för eller emot åsikten
Genrekunskap
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. - Vissa drag återfinns och man kan se att det är en insändare
Jag har följt genrens mönster för struk-tur och språk på ett levande sätt. - Många drag återfinns och man kan se tydligt att det är en insändare
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösning-ar. - Många drag återfinns och man kan se tydligt att det är en insändare
Mottagare
Läsaren förstår min text och dess syfte (till exem-pel roa, övertyga, informera …). Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på tex-tens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Meningar
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kom-matecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Stavning
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Har inga störande stavfel.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Användning av skiljetecken
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.

Sammanställningar, innehåll, språk och struktur

E
C
A
Sammanställa information - kunskapskrav
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Innehåll
Innehållet är enkelt - Enkla argument med exempel /enkelt innehåll Åsikten framgår Ger exempel från egen erfarenhet
Innehållet är utvecklat Utvecklade argument med exempel /utvecklat innehåll – konsekvenskedja/konkret exempel/förklaring Åsikten framgår tydligt Har med motargument och visar att man förstår andra Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råd viss balans mellan personligt och allmänt
Innehållet är välutvecklat Välutvecklade argument med exempel /välutvecklat innehåll med konsekvenskedja, konkret exempel, förklaring Åsikten framgår tydligt Har med motargument (+svar) och visar att man förstår andras poäng
Stycken och struktur
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning texten är logiskt uppbyggd. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Har med markörer (mitt första argument, mitt andra argument…) Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämp-ligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Har med markörer (mitt första argument, mitt andra argument…) Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor.
Ordval
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardag-liga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: