👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.2 Matematik Vt 2020 Röda

Skapad 2020-01-22 13:10 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Avdelning

Röda

Prioriterat mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Nuläge

Alla i arbetslaget har ett medvetet arbetssätt/ förhållningssätt som innebär att arbeta aktivt och kontinuerligt ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar

Utveckling pågår när barnen

När barnen erbjuds en bra lärmiljö och bra material som är tillgängligt för att kunna utforska och utveckla sitt matematiska tänkande. 

När barnen upptäcker matematiken har en mening i både och vardag och kan reflektera över vad har de gjort. 

När de aktiv kan hitta nya fungerande lösningar. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi vill skapa lärmiljöer där barnen erbjuds bra och roliga lekar, där vi/och barnen kan se matematiken i vardagen..

Vi kommer att använda oss av materialet ¨matte på burk ¨ och ¨Leka och lära matematik ute ¨.

Vi kommer att använda skogen/förskolans gård som en lärmiljö där vi och barnen tillsammans dokumenterar matematik.  

Så här ska vi följa upp

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18