Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En bra kompis

Skapad 2020-01-22 15:00 i Förskolan Blomman Mönsterås kommun
Förskola

Innehåll

Var är vi? 

Barnen pratar mycket kring hur man ska vara en bra kompis. De kommer med förslag på lösningar till att lösa konflikter. De visar ömhet för varandra och hjälper/visar varandra i olika situationer.  

 

Vart ska vi? 

Vi vill att barnen i vardagen ska få verktyg för att lösa konflikter och att hela deras dag ska genomsyras av en god kompisanda. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och ha kompisar att "vända sig till".

 

 • -Vi arbetar med “kungaskogen” i både mindre och större grupper där vi vill att barnen ska få förståelse för hur man är en bra kompis genom olika karaktärer och berättelser. 

 • -Vi arbetar skapande där vi har kompis som tema 

 • -Konkretiserar begreppet "en bra kompis" genom att lyfta barnens egna tankar och funderingar i stunden.
 • -Vi vill att alla barn ska förstå vikten av allas lika värde och att "olika är bra"
 •  

 

Hur gör vi?  

Vi ska börja arbeta med “Kungaskogen”. Vi tittar på kortare filmer som handlar om hur man är en bra kompis. När tillfälle ges och uppkommer så pratar vi med barnen “i stunden” kring hur man är en bra kompis och vad som kännetecknar en sådan. Vi lyfter barnens tankar och funderingar kring hur man ska vara en bra kompis genom att lyssna till deras förslag och tankar. Vi jobbar med olika gruppkonstellationer och par för att få fram lärande och respekt mellan alla barn på Syrsan.
 

Förutsättningar 

Vi planerar att ha “kompissamlingar minst en gång i veckan.  

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera med hjälp av kameran och IPad. Dokumentationen ska användas tillsammans med barnen för att gemensamt uppleva händelser och reflektera över lärandet. Vi dokumenterar i Unikum där lärandet även synliggörs för vårdnadshavare. 

 

Hur blev det? 

Utvärdering 

Pedagogerna diskuterar vad som fungerat bra/mindre kring målen, minst en gång i månaden för att se vad som kan vara lämpligt att göra vid nästa tillfälle, eller om någonting behöver göras annorlunda och på annat sätt. Vi utvärderar i Unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: