Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FlugSvampens pedagogiska planering v 5-6

Skapad 2020-01-22 16:12 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

 

 

VARFÖR?

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla:

•förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

VAD?

I våra regnbågsgrupper kommer vi under dessa veckor arbeta med att skapa en vi-känsla i den lilla gruppen och att hitta in i våra nya rutiner. Vi ger barnen möjlighet att känna självkänsla, tro på sin egen förmåga, intresse för kompisarna och deras uppfattningar och erfarenheter samt att varje barn är en viktig del i gruppen.
Vi undervisar om Barnkonventionen och barns rättigheter och skyldigheter.

Vi uppmärksammar språket på olika sätt genom skrivandet och lek med ord.

 

HUR?

Med skapandet som ett språkligt verktyg jobbar vi med gemensamma aktiviteter. Vi utgår ifrån vår temasaga där Månulvarna samarbetar för att nå sitt mål - att komma till månen. Vad kan vi uppnå om vi samarbetar? Vi ger barnen olika uppgifter att öva på skrivande och att känna igen bokstäver. Namn, bokstavsjakt, rim & ramsor samt ordlekar kommer genomsyra dagarna.

Vi kommer även att använda skriftspråket för att visa på namnets betydelse för varje individ, utifrån Barnkonventionen artikel 7, samt att genom våra dagliga rutiner belysa artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Genom olika lekar lär vi känna våra egna förmågor och varandra. Vi uppmuntrar och hejar på varandra för att skapa en positiv anda i gruppen. Vi övar på kompisregler, om hur vi ska vara mot varandra och på att lyssna på varandras olika sätt att se på saker.

 

Hur ska det dokumenteras?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: