Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - en resa bakåt i tiden

Skapad 2020-01-22 17:16 i Blötbergets skola Ludvika
Vi lär oss om sten-, brons- och järnåldern och hur männsiskorna levde då.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du ska under några veckor få lära dig om forntiden. Du ska få lära dig hur människorna levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få diskutera likheter och olikheter i de olika tidsperioderna och även jämföra med hur vi lever idag. Finns det spår från forntiden i vår natur?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi lär oss:
¤ hur människor levde under de olika tidsperioderna inom forntiden.
¤ beskriva hur redskap och verktyg utvecklades.
¤ redogöra för några spår i naturen från forntiden.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:
¤ se på filmer och läsa i SO-boken.
¤ skriva gemensamma faktatexter tillsammans i klassen.
¤ diskutera och återberätta.

Vad som kommer att bedömas:

Du kan beskriva:
¤ hur människor levde under de olika tidsperioderna.
¤ redogöra för några spår i naturen från forntiden.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:
¤ beskriva och förklara muntligt hur det var att leva på forntiden.                                                                                                                               

¤ Skriva enklare texter och måla bilder till det du lär dig.
¤ komma med idéer till klassens gemensamma faktatexter.
¤ placera ut de olika tidsåldrarna på en tidslinje.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
So 1 - 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi, historia, religion och samhällskunskap
Du kan med stöd av bilder och frågor från läraren förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara olika begrepp.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna delta i diskussioner.
Du kan svara på frågor som din lärare ställer.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Granska information
Du kan med hjälp av läraren hitta information kring ett område.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på eget initiativ hitta information från olika källor.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med hjälp av läraren reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka, värdera och argumentera utifrån olika teman/frågeställningar.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi, historia, religion och samhällskunskap.
Du kan med hjälp av läraren beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader och föreslå lösningar.

SO
So Forntiden

Forntiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsbegrepp
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar utförligt om människornas liv.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid. Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna. Du gör egna reflektioner/förklaringar kring de skillnader och likheter, som du hittar.
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge några exempel på spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: