Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riktlinjer Dokumentation

Skapad 2020-01-22 21:57 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Här kommer riktlinjer som vi behöver ha med oss när vi skriver samtal och lärloggar på Unikum och vid övrig dokumentation.

Innehåll


• Lärlogg: En enskild lärlogg ska visa på barnets lärande. Något som barnet visar intresse för och som vi ser lärandet i, och som vi kan utveckla. Vi kan därifrån använda lärsituationen i vidare undervisningsplanering och som underlag i samtal och vidare lärloggar. Lärloggen kopplas till läroplanen och aktuella planeringar. Då synliggör vi vårt arbete utifrån läroplanen och Dibbers lärfokus.

En lärlogg ska alltså inte innehålla information om vad barnet gör på dagarna utan det specifika lärandet. Dokumentation om vad barnet gör kan man skicka som meddelande till vårdnadshavarna om man gärna vill att de ska se, eller spara och visa på paddan vid samtal eller hämtning.

Tänk på att inte nämna namn på någon annan än det barn som lärloggen tillhör, utan använd begreppet "vän” eller ”kompis" vid samspel.

 

• Gruppens lärlogg: Gruppens lärlogg visar på gruppens lärande. Vad vi tillsammans gör och lär oss utifrån våra planeringar. Här visar vi på hela gruppen och inte enskilda individer. Tänk på att fokusera på vårt lärfokus/lärvän under den period som det fokuset är. Vi kopplar till läroplanen och aktuella planeringar.

 

• Uppföljningsamtalet och kommande utvecklingssamtal: Här gäller det att få ner vad vi upplever. Tänk på att vi inte vet vad barnet egentligen tänker och tycker utan vi kan bara förmedla våra upplevelser. Använd inte ord som att barnet "tycker om" och hen "är" eller "vill" för det vet vi inte och då kan vi inte stå för det. Däremot kan vi se att barnet "visar intresse för", och "vi upplever att". Vill vi få ner vad barnet är och vill så sker det med barnintervju där barnet själv uttrycker sig.

 

• Sätta upp dokumentation och pedagogisk dokumentation: Tänk på att det finns en skillnad mellan de två olika begreppen. Dokumentation visar vad vi gör på dagarna medan den pedagogiska dokumentationen visar på lärande och undervisning. Vi kan välja att sätta upp båda men vara medvetna om skillnaden.

 

• Instagram: Här visar vi vad vi gör på dagarna, lustfyllt och enkelt.

 

• Genus: Tänk på att vi alltid utgår från ett genusperspektiv. Vi har ett nytänk i vad det gäller kön och könstillhörighet och kategoriserar därför inte upp barnen i kön som killar och tjejer. Vi vet inte vilket kön barnet kommer vilja tillhöra och vilka värderingar föräldrar har kring könskategorisering. Alla barn är barn. Det gäller både när vi skriver och pratar kring barn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: