Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-01-23 09:13 i Långåsskolan Falkenberg
Ett temaarbete om vikingatiden, hur de levde, deras resor, deras tro och ritualer.
Grundskola 4 Bild Historia Svenska

I detta tema kommer du få lära dig om den senare delen av järnåldern nämligen vikingatiden. Du kommer få lära dig om hur människorna levde, deras högtider, resor och religion. Du kommer få lära dig vad som kännetecknar vikingatiden och hur vikingarnas resor och möten med nya folk och kontinenter påverkade vår kultur.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Veta när vikingatiden var och vad som kännetecknar den tiden
 • Känna till och kunna berätta om vikingarnas resvägar, varför de reste och varför de slutade med vikingatågen
 • Känna till och kunna berätta om några asagudar och kunna någon berättelse från asatron samt kunna reflektera över spår från asatron i dagens samhälle
 • Känna till runskrift, runstenar och deras betydelse
 • Utveckla ditt skrivande (både berättande text och faktatext)
 • Utveckla din läsförmåga och lära nya ord
 • Träna förmågan att samarbeta och diskutera i grupp

 

Bedömning - vad och hur     

 

    Jag bedömer din förmåga att:

 •  jämföra vikingarnas vardag och liv med vårt eget.
 •  berätta om vikingarnas resor.
 •  berätta om vikingarnas tro och hur det påverkade dem.
 •  reflektera över spår efter vikingarna i dagens samhälle.
 •  använda nya ord och begrepp som du lärt dig.
 • skriva faktatexter. 

      Du visar dina förmågor genom:

 • diskussioner i helklass och i grupparbeten.
 • de texter och arbeten som du gör
 • reflektioner över de skönlitterära böcker som du läser.

 

Undervisning och arbetsformer

 

   Du kommer att få: 

   läsa texter och leta efter fakta på internet (www.ungafakta.se).

   se på filmer om vikingatiden.

   samla dina texter och bilder i en bok.

   skriva om en vikingaresa.                

   teckna, klippa och måla.    

   läsa Martin Widmarks bok " Hövdingens bägare" och/ eller

   läsa Maj Bylocks bok "Drakskeppet"                                                                                                                        

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Hi Sv Bl
Vikingatiden

Jag kan

Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Berätta om vikingarnas vardagsliv
Vet hur man bodde. Vet lite om mat och kläder.
Kan mycket om boende, mat och kläder. Kan berätta om fritid och hur barnen hade det.
Kan mycket om boende, mat och kläder. Kan berätta om fritid och hur barnen hade det. Kan dessutom göra jämförelser med nutid och se olikheter och skillnader.
Berätta om vikingarnas resor
Vet varför man reste och kan berätta om någon plats man reste till.
Kan berätta om flera platser man reste till och varför man reste just dit. Kan också berätta om båtarna.
Kan berätta om många platser man reste till och varför man reste just dit. Kan också berätta om båtarna och vilka konsekvenser resorna fick.
Ny aspekt
Berätta om religionen.
Vet en del om vikingarnas tro, och hur kristendomen började i Norden.
Kan berätta om flera asa-gudar och jämföra hur det blev efter kristendomens införande.
Kan mycket om asatron och hur asarna levde. Vet också mycket om hur det gick till när Norden blev kristet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: