👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför NP i svenska

Skapad 2020-01-23 11:11 i Österledskolan Halmstad
Under v 5-12 kommer ni att få göra delar av gamla NP i svenska. Dessutom ska ni få repetera vilka olika texttyper det finns och vad det innebär. Ni kommer att få möjlighet att skriva egna texter. De nationella proven i svenska/ sva omfattar en del av de förmågor som finns med i kunskapskraven för ämnena. De prövar kunskaper och förmågor i både muntlig och skriftlig framställning och förmåga att läsa sakprosa och skönlitteratur.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska nu ägna veckorna fram till det är dags för NP åt att öva och repetera. Nationella provet i Sv/Sva omfattar tre delprov: Delprov A - tala (Vilket ni redan genomfört.) Delprov B - läsa Delprov C - skriva Vi kommer nu att träna läsförståelse, repetera olika genrer samt gå igenom vad man ska tänka på generellt när man skriver texter.

Innehåll

Arbetsgång

Under det här arbetsområdet kommer vi att träna inför det nationella provet. Du kommer bland annat att träna på gamla nationella prov. Du kommer att få ett häfte med olika genrer som vi jobbar med i skolan. Vi repeterar även hur man gör korrekta källhänvisningar. 

När?

v. 6-7 och v. 9-10

Syfte

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • "Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 2013/2014, år 9, Skolverket)

 

Material

Tillhandahålls under lektionerna (gamla NP och läsförståelser för övning) och en del finns även på Google Classroom. 

 

Bedömning

I delprov B: Läsa bedöms din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • tillämpa olika lässtrategier.
 • hitta efterfrågad information.
 • dra slutsatser utifrån det du läst.
 • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

I delprov C: Skriva bedöms din förmåga att:

 • att kommunicera i skrift.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och typ av text.
 • följa skrivregler och mönster för att strukturera en text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9