👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling genom boksamtal

Skapad 2020-01-23 13:25 i Montessoriförskolan Triangeln Lunds Pastorats förskolor
Förskola
Genom boksamtal bygger barnen upp förståelse av boken tillsammans. Man tar del av varandras tolkningar. Barnen använder språket, tanken och sina erfarenheter. Pedagogen är guide.

Innehåll

 

Förväntade effekter

 

Att barnen får en fördjupad förståelse av boken.

Att barnen utvecklar intresse för det skrivna språket samt bilder.

Att barnen blir intresserade av att prata med varandra och vuxna om böcker som de läst.

 

 Planerade insatser

 

Dela in barnen i mindre grupper där man läser och samtalar runt böcker. 

Pedagogen väljer ut en bok som passar gruppen.

 

 

 

 Metodval

 

Pedagog väljer bok utifrån de barn som ska delta, bok kan vara både med eller utan text.

Den vuxne läser hela boken först utan prat medan barnen följer med i bilderna alternativt delar upp boken i delmoment.

Pedagogens roll är att skapa det goda samtalet.

Att man som pedagog ställer frågor som signalerar intresse och nyfikenhet, inte att det finns ett korrekt svar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18