Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrstackens Mål och utvecklingsplan, VT-20- Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2020-01-23 13:34 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

Myrstacken

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen

Nuläge

Kompishjälten kommer fram ibland och undervisar om normer och värden, men det var längesedan vi pedagoger spelade upp ett rollspel för att undervisa om ämnet.

Vi samtalar kontinuerligt om hur man är en bra kompis och att man ansvarar för det material man tagit fram

Vi undervisar mycket med hjälp av Stopp! Röd hand och tummen upp - detta används flitigt av barnen

För att undvika negativa bemärkelser använder vi så mycket som möjligt positiva bemärkelser som t.ex istället för "Stopp, vi springer inte inne" säger vi "Vi går inne och springer ute".

Vi stöttar barnen i sorteringen av avdelningen, vi märker att det är något vi ständigt behöver arbeta med eftersom barngruppen kontinuerligt blir "ny".

Vi undervisar om allas lika värde och belyser att olikheter är en tillgång.

Vi stöttar barnen i att bjuda in varandra i leken - likväl förklarar när en lek inte ska störas.

Vi pedagoger agerar både medlekare och är närvarande och observerar barnens lek.

 

Utveckling pågår när barnen

1. ...får förutsättningar och stöttning i att själva se konsekvenser och följder av sitt eget agerande, både i positiv och negativ bemärkelse.

2. ...får förutsättningar och stöttning i att ta ansvar för sina egna handlingar och respekt för förskolans regler och i att själva föra fram sina åsikter om hur förskolans miljö ska vara. Samt får förutsättningar och stöttning i att se till att avdelningen hålls hel och ren.

3. ...får förutsättningar och stöttning i att ta ansvar för innehåll i leken och för sina egna handlingar, visa omsorg för varandras behov, egenskaper, välbefinnande och delaktighet i leken.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi fortsätter arbetet med Stopp! Röd hand och tummen upp.

1.

Vi i personalen dramatiserar olika sekvenser som skett i barngruppen och utifrån barnens egna handlingar, både i positiv och i negativ bemärkelse. Vi samtalar tillsammans med barnen om deras handlingar och synliggör dess följder.

Vi lägger stor vikt vid att belysa det positiva istället för det negativa och för samtidigt fram följder av olika beteenden.

Vi låter barnen själva föra fram sina tankar och resonemang om vad olika handlingar kan ha för följder. Vi tar även hjälp av vår handdocka Kompishjälten för att ta upp olika dilemman.

 

2.

Vi tar fram regler tillsammans med barnen om hur vi vill att det ska vara på avdelningen och samtalar och reflekterar om dessa kontinuerligt. 

Vi stöttar barnen i att sortera upp vid den station de varit vid och belyser allas ansvar. När vi plingar i klockan ska avdelningen sorteras, vi ser dock över tillsammans om hur och var vi kan spara exempelvis pågående byggen.

Vi samtalar tillsammans om vikten av att vi är rädda om våra saker och kopplar det till En hållbar utveckling.

Vi i personalen tar hjälp av barnen i utformningen av förskolans miljö och låter dem föra fram sina åsikter och resonemang för att deras åsikter ska höras och för att de ska kunna vara med och påverka. Vi tar demokratiska beslut för att synliggöra att barnen är med och påverkar även om man inte alltid får som man vill. Vi är lyhörda för barnens åsikter i vardagen, samt för deras intressen som vidare ligger som grund i miljöns utformning.

 

3.

Vi är närvarande pedagoger som ser över om barnen behöver hjälp i sin konflikthantering.

Vi samtalar tillsammans med barnen om hur vi kan ställa saker till rätta om något beteende har en negativ påföljd. Vi samtalar tillsammans med barnen om när ett beteende får positiva följder.

Vi undervisar om allas lika värde och belyser att olikheter är en tillgång.

Vi stöttar barnen i att bjuda in varandra i leken - likväl förklarar när en lek inte ska störas.

Vi pedagoger agerar både medlekare och är närvarande och observerar barnens lek.

 

Så här ska vi följa upp

Vi dokumenterar med hjälp av text, foto och film - detta reflekterar och analyserar vi över veckovis på våra avdelningsplaneringar för att planera hur vi går vidare.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: