👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnorna

Skapad 2020-01-23 17:34 i Testförskola Johannes Stockholm Norrmalm
Förskola
Ny termin - Pedagogernas förberedelser inför vårterminen.

Innehåll

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Reflektera kring följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

Formulera era tankar:

1. Fundera om projektplanen behöver ändras, förtydligas eller skrivas om?

Bakgrund

Hela Johannes enhet arbetar utifrån ett gemensamt tema ”hållbara relationer och digitalitet”. I våra inledande workshops erbjöds barnen olika material och utmaningar. I detta arbete kunde vi se att barnen visade intresse för kartor och att dela med sig av sin närmiljö till varandra. Barnen har undersökt hur deras rörelse i den fysiska världen återspeglas i digitala kartor och visat vägen för varandra till sina portar med hjälp av kartorna och sin egen kunskap om närmiljön. Ett annat intresse som varit starkt hos barnen är undersökandet av ljud. De har testat att framställa ljud på olika sätt och med olika material och reflekterat över vad det är som gör att det låter olika. Vi tänker oss att dessa intresseområden möts i arbetet med barnens närmiljö, exempelvis genom att vi börjat undersöka vilka ljud som finns i staden omkring oss.

Syfte

Syftet med projektarbetet är att barnen ska få möjlighet att skapa hållbara relationer till varandra och till sin närmiljö. Barnen ska utifrån sina egna förkunskaper, intressen, tankar och frågor om sin närmiljö ges möjlighet att observera, förundras, undersöka och söka svar tillsammans.

Begrepp

Närmiljö: i vårt projektarbete vill vi definiera närmiljö som både den fysiska miljön som omger oss - staden, parken, barnens hus, affären osv. men även den känslomässiga miljön som barnen upplever. I detta avseende kan närmiljön bl.a. vara ett landställe, släkt och vänner, platser eller upplevelser som är viktiga för barnen. 

Hållbara relationer: Relationer skapas när barnen möter varandra och sin omgivning. Barnen har relationer till varandra, till oss pedagoger, till miljö och material och till närmiljön runt om oss. Hållbara relationer:

 • är lustfyllda

 • är kooperativa – barnen samarbetar och ser varandra(s kunskaper) som en tillgång som de kan använda för att lösa problem. 

 • bygger på omsorg och ansvar för varandra, material och miljö

 

Pedagogernas undersökningsfrågor

Hur/när/var skapar barnen hållbara relationer?

Barnens frågor

Barnens intresse för kartor tar ofta avstamp i frågor som: vart bor jag? Vart bor du? De tar även sina erfarenheter av sin närmiljö och lokaliserar platser/objekt på kartan. Kunskapen om sin närmiljö är något som barnen äger själva och är stolta över att få visa upp och dela med varandra. De jämför sina erfarenheter ” Vi har samma affär!” ”Jag bor också på 4an!” och använder även dessa erfarenheter för att lösa problem. 

Läroplansmål

Vi vill i vårt projektarbete särskilt fokusera på följande delar i förskolans läroplan (LpFö 18):

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer så som bild, form, rörelse, sång, musik och dans”

”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 • Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 • Förmåga att använda matematik för att undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”

 

Metod

I detta projekt vill vi fördjupa samarbetet mellan projektgrupperna på Önskebrunnen. Förskollärarna kommer att träffas varje vecka för att gemensamt reflektera över projektarbetet och vilka lärprocesser vi ser hos barnen samt göra en gemensam planering för kommande veckor. Vi kommer även att reflektera i våra projektgrupper för att säkerställa att alla pedagoger är involverade och bidrar till projektets innehåll. Vi vill skapa en gemensam dokumentationsplats i miljön där barn från olika projektgrupper kan mötas och tillsammans reflektera över arbetet. Vi tänker också att vi i projektarbetet kan komma att blanda projektgrupperna utifrån barnens intressen. Med detta arbetssätt vill vi möjliggöra att alla barn får ta del av alla pedagogers kompetens inom olika områden samt en djupare pedagogisk reflektion och analys av barnens lärande. 

I arbetet med barnen vill vi fokusera på arbete i mindre grupper. Detta är en förlängning av vårt likabehandlingsarbete och vårt arbete med att tillämpa barnkonventionen i undervisningen. Genom att arbeta i mindre grupper främjar vi barnens delaktighet och inflytande. Barnen ges större utrymme att bli lyssnade på samt att själva få berätta och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra. Arbetet främjar även att barnen utvecklar hållbara relationer inom gruppen då de får möjlighet att samarbeta med olika barn i olika konstellationer. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18