Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnor projektplan

Skapad 2020-01-23 18:14 i Testförskola Johannes Stockholm Norrmalm
Förskola
Här presenterar vi vår projektplan för vårt arbete det här pedagogiska året

Innehåll

 

Projektplan

 

Bakgrund

 

Hela Johannes enhet arbetar utifrån ett gemensamt tema: ”hållbara relationer, världen och värden”.  I våra inledande workshops erbjöds barnen olika material och utmaningar: skogsbad, besjälningar och rörelse till musik. I detta arbete kunde vi se att barnen visade stort intresse för rörelse och att barnen skapat hållbara relationer till varandra, miljö och material.

 

Syfte

 

Syftet med projektarbetet är att barnen genom rörelse ska få möjlighet att skapa hållbara relationer till sig själv, till varandra och till sin närmiljö. Barnen ska utifrån sina egna förkunskaper, erfarenheter, upplevelser och tankar om rörelse ges möjlighet att erfara, observera, förundras och experimentera tillsammans.

 

Begrepp

 

Rörelse

 

Hållbara relationer: Relationer skapas när barnen möter sig själva, varandra och sin omgivning. Barnen har relationer till varandra, till oss pedagoger, till miljö, material och närmiljön runt omkring oss.

 

Hållbara relationer är:

 

·         Är lustfyllda

 

·         Är kooperativa – barnen samarbetar och ser sina egna och varandras kunskaper som en tillgång som de kan använda för att lösa problem

 

·         Bygger på omsorg och ansvar för sig själv, varandra, material och miljö

 

Pedagogernas undersökningsfrågor

 

Hur, när och var skapar barnen hållbara relationer?

 

Barnens frågor

 

Barnens intresse för rörelse tar avstamp i den egna kroppen och dess relation till andra kroppar i rörelse, till olika miljöer, bilder och musik. När barnen ser en rörelse undersöker de den kroppsligen. Teori och praktik möts. Viljan att testa. Vad kan min kropp göra?

 

Metod

 

I detta projekt vill vi fördjupa samarbetet mellan projektgrupperna på Önskebrunnen. Förskollärarna kommer att träffas varje vecka för att gemensamt reflektera över projektarbetet och vilka läroprocesser vi ser hos barnen samt göra en gemensam planering för kommande veckor. Vi kommer även att reflektera i våra projektgrupper för att säkerställa att alla pedagoger är involverade och bidrar till projektets innehåll. Vi vill skapa en gemensam dokumentationsplats i miljön där barn från olika projektgrupper kan mötas och tillsammans reflektera över arbetet.

 

I arbetet med barnen vill vi fokusera på arbete i mindre grupper. Detta är en förlängning av vårt likabehandlingsarbete och vårt arbete med att tillämpa barnkonventionen i undervisningen. Genom att arbeta i mindre grupper främjar vi barnens delaktighet och inflytande. Barnen ges större utrymme att bli lyssnade på samt att själva få berätta och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra. Arbetet främjar även att barnen utvecklar hållbara relationer inom gruppen då de får möjlighet att samarbeta med olika barn i olika konstellationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: