👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnfallet 4 2019-2020 Projektplan oktober

Skapad 2020-01-23 18:44 i 093071 Förskolan Hälsobrunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Stjärnfallets projektplan

Innehåll

Tid: OKTOBER

1. Gör er projektplan med hjälp av handledningen för Planering och bedömning

Planen ska innehålla:

- Syfte

 

Vi har valt att fokusera på flygplan och helikoptrar eftersom det är något som vi har observerat att barnen finner intressant. De egenskaper vi strävar efter att barnen ska erövra är en kommunikativ förmåga som gör att de kan uttrycka egna känslor och ståndpunkter.

 

Begreppslig förmåga, att få en förståelse för och erövra nya begrepp och ord.

 

Analysförmåga i form av att med matematiska begrepp jämföra likheter och skillnader.

 

- Målområde för projektet

 

- Läroplansmål att arbeta mot (högst fyra st.)

 

       1. Förmåga att ta hänsyn till och respektera samt leva sig in i andra människors situationer och få en förståelse för människors lika värde och rättigheter samt en vilja att hjälpa andra.

 

       2. Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, samt förmågan att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

       3.  Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen samt förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Likabehandlings mål

 

       Mål 1) Alla barn ska känna sig trygga och sedda under dagen.

 

       Mål 2) Alla barns ska få sina behov tillgodosedda.

 

       Mål 3) Barnen ska tillägna sig förståelse för allas olikheter.

 

       Mål 4) Motverka diskriminering, kränkande behandling och mobbing.

 

Metoder för insatser och åtgärder  

 

       Mål 1: Ute på gården ska vi vidhålla den stationsindelning vi idag har. Detta för att vi pedagoger ska finnas tillgängliga för barnen över hela gården, för att inga barns ska bli själva och framförallt för att alla barn ska bli sedda.

 

       Vi arbetar i mindre grupper under dagen. På detta sätt möjliggör vi för att alla barn får en ökad möjlighet att bli sedda och hörda.

 

       Mål 2: Under en dag på förskolan har vi fasta rutiner som säkerställer att barnen får de grundläggande behoven tillgodosedda. Varje barn är en unik individ med olika behov.

 

       Mål 3: Pedagogerna bygger upp ett personligt förhållningsätt till varje enskilt barn. 

 

       Pedagogerna för en öppen dialog med barnen för att skapa förståelse.

 

       Vi ingår överenskommelser med barnen.

 

       Mål 4: Pedagogerna ska vara närvarande i barnens görande under hela dagen. Detta för att kunna hantera och förebygga uppkomsten av diskriminering, kränkande behandling och mobbing i barngruppen.

 

       Vi pratar om känslor som t.ex. hur det känns när man inte får vara med. Detta för att öka förståelsen mellan barnen samt skapa en insikt i hur barnets handlingar kan påverka kompisarna.

 

       Pedagogerna är förebilder för barnen i sitt sätt att agera och prata om och lyfter olikheter som en tillgång för att skapa en förståelse i barngruppen.

 

       På förskolan ser vi allas olika behov och kompetenser.

 

- Pedagogernas frågeställningar (generativ fråga)

Hur gör vi våra mål tydliga?

Varför gör vi som vi gör? (syfte)

Varför händer det som händer? (Metodik/didaktik)

Hur kunde vi gjort istället?

 

 

 

 

- Barnens eventuella projektfrågor

 

- Metod för arbetet 

 

Under våra undervisningstillfällen fokuserar vi på språk, matematik samt värdegrundsarbete som vi kopplar till vår likabehandlingsplan. Som metod för att närma oss dessa områden använder vi oss av en lekfullundervisning där vi pedagoger förbereder eller skapar tillsammans med barnen lekvärldar med rekvisita som vi utforskar. Under dessa undervisningstillfällen tillför vi pedagoger ord och begrepp som relaterar till barnens intresseområde helikoptrar och flygplan. Detta gör vi för att utveckla språket och för att skapa en gemensam förståelse för orden och begreppen.

 

2. Gör gärna en tankekarta kring hur de olika basmiljöerna kan användas (finns i Stödmaterial/Reflektionsverktyg) och bifoga er plan

3. Koppla högst fyra läroplansmål till er planering

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektion och analys - Uppföljning 2 januari

Använd handledningen för Planering och bedömning som stöd

4. Gör en sammanställning av höstterminen, skriv ner era tankar under fliken Analys

5. Gör en reflektion med barnen kring höstterminen, skriv ner era tankar under fliken Analys

6. Med hjälp av sammanfattningen av terminen och barnens svar, skriv ner era reflektioner under fliken Analys