👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering undervisning: matematiksaga Sländan VT20

Skapad 2020-01-24 08:54 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisning kring matematik i olika former med utgångspunkt i temasagan och vår pedagogiska miljö.

Innehåll

VARFÖR?

Som en del i arbetet med fokusområdet matematik fördjupar vi oss i våra temakaraktärer som möter matematik i olika former i en matematiksaga. Syftet är att på lustfyllt sätt med berättandets form och konkret material uppmärksamma barnen och skapa en förståelse för matematik i olika sammanhang. Under berättandets gång möter barnen även matematikspråket som vi skriver ner för att visa på vårt skriftspråk. 

 

VAD?

Barnen har under tidigare fokusområden visat intresse för Månulvarna och vår temasaga. Vi följer med månulvarna i nya sammanhang kopplade till matematik, språket och problemlösningar. Detta är även en del i vårt arbete med Läslyftet på förskolan. 

 

 

HUR?

I mindre grupper samlar vi barnen och läser en matematiksaga och följer med bilder och annat konkret material. Vi kommer att berätta och läsa i olika sammanhang och situationer. Barnen visar stort intresse för månen och som led i det kommer barnen ges möjlighet att skapa en egen måne som vi har på Sländan. Även i arbetet med månen får vi in matematiska begrepp som färger och former. 

Barnen får möta problemlösningar och matematik i olika former. Exempelvis räkna, se mönster och färg och form samt använda sig av olika lägesord. Månulvarna som redan bor på Sländan kommer finnas med i miljön för barnen där de själva kan utforska det pedagogiska materialet. Materialet kommer att vara tillgängligt för barnen att leka med i olika situationer. Vi tar fasta på barnens frågor och funderingar som vi utvecklar tillsammans i undervisningen och i utbildningen. 

I undervisningen är det viktigt med variation då alla människor lär på olika sätt. Leken och lustfylldheten är viktig för lärandet, därför kopplas dessa samman i all vår undervisning och utbildning. Hildén (2018) menar på att undervisningen i förskolan bygger på kommunikation i dialog och samspel mellan barn och pedagog. I undervisningen upptäcker, utforskar och undersöker vi tillsammans med alla våra sinnen. Enligt Hildén (2018) ska barn ges möjlighet att få känna, höra, smaka, lukta och titta för att på så vis lära på olika sätt vilket också leder till att vi öppnar upp för mångfald och variation. I den här planerade undervisningen använder vi oss av olika sinnen för variationen. 

 

Hur ska det dokumenteras?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18