Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse - Solens avdelning

Skapad 2020-01-24 11:02 i Solskenet Örebro
Förskola
Utevistelse - en rutin situation. Vi sätter här ord på vad utevistelsen kan innebära.

Innehåll

Utevistelse

SYFTE: 

Att barnen får frisk luft. 

Att barnen lär sig förstå vikten av att vara utomhus

Att barnen rör sig på olika underlag och därigenom tränar sin balans och styrka i kroppen (motorik)

Att träna av- och påklädning
Att träna turtagning

Att minska smittorisk
Att minimera konflikter, större utrymme leder till mindre konflikter.
Att ljudnivån sänks

Att stimulera barns fantasi och föreställningsförmåga
Att barnen får utforska naturkunskap och förståelse för sin närmiljö
Att ge barnen möjlighet till eget utforskande

Att undersöka gården och närmiljön på olika sätt

Att ge barnen möjlighet till eget utforskande för att förstå sin omvärld

 

Vi ser  även att utevistelsen gynnar:

Matematik

Språk

Värdegrund/Samarbete

Genus (gynnar genus neutrala lekar)

Hållbar utveckling

 

HUR?

Närvarande, nyfikna och lyhörda vuxna som tar tillvara på barnens idéer och önskemål och utifrån dessa skapar inflytelserika undervisnings situationer.

Dokumentera genom att ta bilder.
Ha ett tydligt syfte.

 

NÄR

Vi har som mål att komma ut åtminstone en gång om dagen och att lämna gården när tillfälle ges.

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: