👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Språk, Rödklövern, vt 20

Skapad 2020-01-24 12:51 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering - Språk, Rödklövern, vt 20

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: v.6-9

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Rödklövern

Barnens ålder: 1-5 år. 

År och datum:: vt 20

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk. Intresse för böcker och högläsning, intresse för bokstävernas betydelse. Nedan valda mål utifrån läroplanen.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra,

samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att

förmedla budskap,

 
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 Nyfikenhet och intresse för språk, läsa och skriva. Lära nya begrepp och utöka ordförråd, fonologisk medvetenhet/språkljud. 

 Stimulera barnen till läsning och nyfikenhet runt litteratur. Högläsning och resonemang tillsammans dagligen. Barnen stimuleras att våga uttrycka sig och att lyssna på andra. 

Att  tillägna sig språkliga förmågor, bidrar till att barnens identitet stärks. Barnens tillit till sin egen förmåga stärks. 
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Medveten undervisning i alla situationer under hela dagen. Vi fortsätter med att minst tre dagar i veckan arbeta i våra språkgrupper Babblarna och Före Bornholm. Fortsätta att benämna och ge barnen ord och bokstavsljud. Bjuda in till samtal. Uppdatera och utveckla våra språkmiljöer med inspirerande skrivmaterial. Uppdaterar läshörnan med nya böcker för att ytterligare väcka lust och nyfikenhet för tillfällen till högläsning med efterföljande boksamtal och reflektion kring händelser, begrepp och nya ord. I boksamtalen tränar vi att prata inför andra, bli lyssnad på och att lyssna på varandra, vilket stärker självkänslan. Erbjuda barnen att titta på bokstavslandet Vi spinner vidare och utmanar barnen i det de visar nyfikenhet för och intresse att lära mer om.

Startar upp arbetet med barnkonventionen, läser, fördjupar oss i ngr av de böckerna. Reflekterar och har boksamtal i åldersblandade grupper för att ge alla utrymme att utvecklas utifrån förmåga.

Använder oss av analog och digital programmering där vi tar oss mellan olika bokstäver och bildar namn och ord. Väver in praxisljuden, bygger upp en miljö kring dem. 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom dokumentationer och bilder på väggar och i UNIKUM. Barnen är delaktiga i dokumentationen genom att fota. Genom dok 1-3 samt barnens egen dokumentation.Planeringen upprättad av: Monica Pettersson och Maja Westberg.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg