Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigelns utevistelse

Skapad 2020-01-24 13:55 i Karlslunds förskola Örebro
Förskola
Vi tränar motoriken och socialt samspel!

Innehåll

Varför?

 • Alla mår bra av att vistas ute i friska luften.
 • Barnen har ett behov av att röra på sig och tränar sin motorik.
 • Barnen har en större rörelsefrihet utomhus.
 • Barnen kan utforska miljön på egen hand.
 • Barnen får träna sociala färdigheter med alla barn på förskolan.
 • Leken är mer jämlik ur genusperspektiv.
 • Smittspridningen minskas genom att vi är ute

Hur?

 • Vi är ute varje dag
 • Vi är ute på gården och i vår närmiljö.
 • Barnen tränar sin motorik och utforskar miljön efter egna initiativ genom att gunga, klättra, spela fotboll och leker i ojämn terräng.
 •  Pedagoger anpassar styrda aktiviteter efter barnens intresse och behov som tex; käpphästhoppning, hinderbana, grupplekar, långhopprep.
 • Barnen får möjlighet att träffa barn från alla avdelningar och får mer tillgång till kreativa lärprocesser.
 • Det finns mer könsneutralt material ute där barnen leker med tex; pinnar, kottar, stenar, och kan gunga och klättra.

Dokumentation

  • Vi samtalar med barnen om vad vi gjort ute på gården vid lunch/mellanmål och på samlingar.
  • Barnen tränar på att minnas och återberätta.
   Vi dokumenterar på Snigelns lärlogg och på barnens egna lärloggar
  .

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: