Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan: Tema värdegrund

Skapad 2020-01-26 16:32 i 023261 Förskolan Regnbågen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Under vårterminen kommer vi på Droppen att arbeta med "Värdegrunden". Detta eftersom vi vill ge barnen verktyg att reflektera över deras agerande gentemot varandra, samt lösa sina konflikter. Vi vill också med värdegrundsarbeten ge varje enskilt barn mer inflytande att kunna påverka sin vardag, genom att barnet ska få komma till tals under olika aktiviteter vi gör, där barnet kan samtala med de övriga barnen i gruppen och argumentera för sin sak.

Innehåll

1.Kartläggning.

Vi har uppmärksammat under våra samlingar att barnen är intresserade av bokläsning och av berättelser, då de under samlingen kan lyssna ostörd och visa nyfikenhet kring det vi läser. Barnen kommer gärna med frågor till oss pedagoger när vi läser eller berättar för dem. Utifrån barnens intressen valde vi att utgå från böcker i vårt arbete med värdegrunden 

 2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 • Att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, kunna argumentera och kommunicera

 •  Att samspelet mellan barnen ska präglas av respekt.

 • Att det ska finnas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen få möjlighet att visa solidaritet

 • Att barnen ska kunna bearbeta konflikter, (samt reda ut missförstånd och kompromissa).

 • Att alla barnen ska komma till tals

 3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 • Vi använder oss av Barnkonventionens arbetsmaterial. (kompisböckerna)

 • Vi erbjuder barnen en tillgänglig och tillåtande miljö där de får ta för sig.

 • Vi ska ta fram material som temat utgår ifrån

 • Vi ska arbeta i smågrupper, och erbjuda barnen ett arbetsro 

 • Närvarande pedagoger som stöttar barnen med ord och begrepp

 Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi  Erbjuder lekar där vi tar upp värdegrunden. Till exempel lekar som handlar om turtagning eller samarbete.

Vi samtalar om vår skyldighet jämtemot miljön. Till exempel hur vi tillsammans kan ta hand om vår utemiljö.

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 •  Vi ska bemöta alla barn med respekt.

 •  Vi ska vara förebilder för barnen

 •  Vi ska ge alla barn inflytande och göra dem delaktiga i verksamheten

 •  Vi ska bemöta alla barn på likvärdiga sätt 

 •  Kontinuerlig samtal om förhållningssätt under reflektionstionstiden

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 •  Högläsning

 • Berättande

 • Skapande

 • Matematik (räkna och lokalisera)

7 Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi ska kontinuerligt dokumentera barnen och följa upp det enskilda barnet eller gruppens utveckling, genom bilder och anteckningar 

Varje barn ska få skapa sin egen pärm där det ska finnas bilder från aktiviteter vi gör. Vi ska sedan samtala och reflektera över bilderna tillsammans med barnet. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: