Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Magneter och motorer

Skapad 2020-01-27 09:17 i Duveds skola Åre
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Hur skulle samhället se ut utan magnetism?

Innehåll

Förväntat resultat:

Efter detta område förväntas du kunna följande:

 • Begreppen attrahera och repellera
 • Skillnaden mellan en permanentmagnet och en tillfällig magnet
 • Systematiskt undersöka en magnets styrka och hur den kan varieras
 • Undersöka hur elektriska kretsar ger upphov till ett magnetfält
 • Tillverka en elektromagnet och systematiskt undersöka hur dess styrka kan varieras samt diskutera hur elektromagneter kan användas i vardaglig elektrisk utrustning
 • Diskutera magnetismens och elektromagnetismens användning i hemmet, samhället och naturen och vad upptäckten av magnetism och elektromagnetismen innebär för människors levnadsvillkor

 

Examinationsuppgifter:

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas genom experiment enskillt eller i grupp, laborationsrapporter, lektionsuppgifter och diskussioner.

Bedömning:

Se matris

Undervisning:

 Fysik

 • Planera och genomföra undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och styrka

 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 • Dokumentera dina underökningar i text och bild

 • Ge exempel på och beskriva magnetism, elektromagnetism, elmotor och generator med användning av begreppen attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält, magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet

 • Resonera om magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och koppla detta till hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, samhället och i naturen.

 • Samtala om och diskutera frågor som rör upptäckten av magnetism och elektromagnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället

 

Teknik

 • Beskriva och ge exempel på hur några föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera

 • Resonera om hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid

 • Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

 

Examination

Examination sker löpande genom de olika uppdragen, genom dina labrapporter i din NTA-mapp samt genom dina resonemang och diskussioner i klassrummet. 

Matriser

Fy Tk
Pedagogisk planering, NTA-magneter och motorer

Fysik

E
C
A
Planera / genomföra
Planera och jämföra undersökningar, frågeställningar & planeringar Använda utrustning
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på, samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på, samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera
Dokumentera dina underökningar i text och bild
Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonera utifrån egenskaper
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Samtala, diskutera och upptäckter
Samtala om och diskutera frågor som rör magnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Teknik

E
C
A
Beskriva uppbyggnad
Beskriva och ge exempel på hur några tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonemang om förändringar
Resonera om hur tekniska lösningar har förändrats över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Resonera kring för- och nackdelar
Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: