Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blixtbackens pedagogisk planering område MATEMATIK, ht 2019/vt 2020Humlans förskola

Skapad 2020-01-27 09:37 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område MATEMAIK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1,2,3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

TPedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Dinosaurien Tyra

TidsperiodDecember 2019 och Januari 2020

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp: Blixtbacken

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: Projektet pågår ht 2019 och vt 2020

Planeringen Upprättad av: Niklas Hallberg

Vilket innehåll ska behandlas? 

 

MATEMATIK

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

  
   
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 

  
 

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Resterande tre punkter av läroplanens mål kring matematik (se ovan) kommer in när vi jobbar med den första.

 Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi startar upp ett projekt som handlar om den stora dinosaurien Tyra, vi låter barnen träffa Tyra och lära känna henne.

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

 

Hur görs barnen delaktiga? Via reflektion tillsammans med barnen.

 

Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

 

Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Pedagogisk dokumentation

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?

- Under arbetets gång så upptäckte vi bland annat att flera i barngruppen blev säkrare på att hantera siffror, turtagning och allmänt använda mer matematik i vardagen och några barn fick en förståelse för prepositioner vilket också var ett syfte
.


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Aktiviteterna var relativt styrda men när barnen hade synpunkter eller vill du ha för något skulle ske på annat sätt så lyssnade vi på dem och försökte att hitta ett samförstånd för det enskilda barnet och barngruppen i stort.


Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- arbetet flöt väldigt smidigt och effektivt, vi fick med vad vi hade tänkt i planeringen och ett resultat som känns bra.

Vi kunde se resultatet i och med att barnen använder mer matematik i vardagen nu än innan och att vissa saker såsom räkna tärning med mera sker mer effektivt för vissa barn och att det tog till sig våra sångstunder som vi ägnade åt matematik, de visade stor entusiasm och med hjälp av fingrar och siffror fick vissa barn förhoppningsvis en förståelse för matematik, de blev i alla introducerade till siffrors namn och dess ordning.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Vi går nu vidare till teknik och tar till oss hur mycket en tydlig planering har hjälpt under arbetets gång, vi tar åter till oss hur viktigt det är med mycket dokumentation, både för att kunna reflektera i barngrupp och för att lättare kunna se hur barnet tagit till sig projektets alla delar.Utvärderingen gjordes av: Blixtbacken

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: