Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik år 9

Skapad 2020-01-27 09:40 i Torpskolan Lerum
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden.
Grundskola 9 Biologi
Genetik är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper ärvs. Hur arvsmassan (vårt DNA) är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår. Området behandlar också genteknikens utveckling och de möjligheter och risker som tekniken kan innebära.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Det här ska vi göra:

Undervisningen fokuserar på följande moment;

 • Cellens uppbyggnad
 • DNA-molekylen, kromosomer, gener och anlag
 • Genteknik och etiska dilemman

 

Undervisningen innehåller föreläsningar, laborativa moment, gruppdiskussioner, ”frågestunder”, självständigt kunskapssökande, lärarhandledning i grupper och individuellt.

Eleverna får visa sina kunskaper genom muntliga diskussioner och övningsuppgifter samt i en avslutande muntlig debatt. I debatten ska genteknikens möjligheter och risker samt några av de etiska frågor som gentekniken väcker behandlas.

Det är viktigt att tänka på att underbygga resonemangen i diskussionen med fakta. Diskussion och dokumentation om trovärdiga källor (källkritik) ingår i förberedelsearbetet inför debatten.

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

- förstå och kunna använda centrala ord och begrepp (se lista nedan)

- känna till något om arvets och miljöns betydelse samt kunna ge exempel på egenskaper som styrs av det ena eller det andra.

- veta hur våra celler, kromosomer, DNA och gener är uppbyggda.

- känna till vad ett anlag är och hur man kan ärva anlag.

- ha kunskap om mutationer och genetiska sjukdomar.

- känna till några användningsområden för genteknik.

- kunna använda dina kunskaper om genetik och genteknik för att diskutera genteknikens möjligheter och risker.

- kunna granska källor och värdera fakta (källkritik).

 

Bedömning

 

Det här bedöms i arbetet:

 • Din förmåga att föra underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
 • Din förmåga att föra under­byggda resonemang kring hur människan påverkar naturen
 • Din förmåga att använda dina kunskaper i biologi för att kunna följa och delta aktivt i diskussioner om genteknikens möjlighet och risker.
 • Din förmåga att använda dina kunskaper i biologi för att kunna diskutera genteknikens möjligheter och risker.
 • Din förmåga att beskriva, förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter
 • Din förmåga att granska och värdera olika källors trovärdighet (källkritik)

Begrepp

cell,  cellkärna, proteinfabrik (ribosom), energiverk (mitokondrie), cellmembran

celldelning

befruktning

könsceller (ägg och spermier)

kromosomer hos människa (46 st, 44+XX eller 44+XY), könskromosomer (XX, XY)

gen (en bit av DNA-molekylen som har receptet på ett visst protein)

proteiner

DNA-molekyl, arvsmassa 

arvsanlag / anlag (dominanta och vikande/recessiva)

egenskaper: ärftliga / miljö

mutationer

cancer

genteknik

växt- och djurförädling /(avel av djur)

genmodifierade organismer (GMO)

kloning

fosterdiagnostik

provrörsbefruktning

embyrodiagnostik

genredigering med ny teknik (CRISPR/cas9)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik år 9 vt-18

Genetik, genteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Granska, kommunicera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda begrepp för att förklara och visa på samband
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: