Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - språk

Skapad 2020-01-27 14:03 i 023271 Förskolan Knutbygården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Alla barn ska erbjudas möjligheter att erövra ett nyanserat talspråk som en literacygrund

Innehåll

 

1. Kartläggning

 

 Barngruppen har varierande språkliga och litterära förmågor och utvecklingsbehov.

 

 

2. Arbetslaget målbild

 

Samtliga barn ska utveckla sin språkliga förmåga, ett nyanserat ordförråd samt en nyfikenhet för literacitet. Alla barn ska även få känna styrka och stolthet i sitt modermål.

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 (se nedan)

 

 

4. Organisering av miljön - material för att nå målbilden.

 

-Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Se till att det alltid finns böcker på barnens nivå samt att byta ut böckerna med jämna mellanrum. 

Se till att dokumentationer innehåller text av varierad form i barnens höjd samt bilder

 

 

-Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 Ta med böcker även utomhus

 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

 Att vara aktivt närvarande pedagoger som ger tid till att lyssna, samtala, tolka och förstå barnen. Använda ett nyanserat språk, fånga upp och förklara nya ord, inte vara rädda för att introducera "svåra" ord. Låta högläsning få tid och rum, läsa med känsla och låta barnens funderingar och frågor komma till tals.

 

 

6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

 Högläsning i helgrupp och smågrupp, planerat och spontant

Besöka biblioteket

Använda personalens kompetenser och läsa för och samtala med barnen på deras modersmål

Visa ett intresse för barnen modersmål, låta dem vara den som kan lära ut

Använda samlingen som ett forum för att möta nya ord, såväl genom sång, ramsor och samtal

Benämna vad vi gör att vad vi ser möter i vardagen

Samtala om vad som hänt och vad som ska hända för att öva på det mer abstrakta berättandet

Uppmärksamma barnen på den literacitet vi möter, vad den innebär och varför. T.ex. vägskyltar

Uppmuntra barnen till att rita och skriva för att öva finmotoriken

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

Genom att värdesätta barnens alster får barnen möjlighet att känna stolthet över det dem har skapat och den kunskap de erövrat

Sätta barnens alster på väggen tillsammans med fotografier samt text erbjuder möjlighet för reflektion samt fördjupat lärande

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: