👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Taluppfattning, år 4 ht-19

Skapad 2020-01-27 14:37 i Valhallaskolan Halmstad
Syftet med arbetsområdet "Taluppfattning" är att utveckla en god taluppfattning och skapa förståelse för grundläggande begrepp inom taluppfattning.
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du få möjlighet att få utveckla din taluppfattning.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Syftet:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågorna vi tränar:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • föra och följa matematiska resonemang.

 

 

Centralt innehåll (åk 4-6): 

Taluppfattning och tals användning

Mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du

 • förstår skillnaden mellan tal och siffra
 • har kunskap om att vårt talsystem består av tio siffror
 • förstår och kan ange en siffras värde i ett tal
 • kan läsa och skriva tal
 • kan jämföra (största/minsta) och ordna tal efter storlek 
 • utvecklat en förståelse för hur tal förhåller sig till varandra på en tallinje, samt kan läsa av och sätta ut tal på tallinjen
 • kan ange talet före/efter utifrån ett givet tal
 • kan avgöra om ett tal är udda eller jämnt
 • har förståelse för de aktuella begreppen inom arbetsområdet, samt kan använda dem på olika sätt

Arbetssätt:

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla), kooperativt lärande och att tänka, diskutera och resonera i grupp.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att:
-  varva gemensamma samtal och genomgångar av de olika begreppen med problemlösning, enskilt och i olika grupperingar

- använda oss av konkret material, så som sifferkort, tärningar och kortlekar, för att bilda olika tal inom talområdet 0 - 1 000 000.

- laborera med olika tal för att befästa olika begrepp. Eleverna kommer bl a med hjälp av konkret material bilda olika tal och därefter dela upp talen i olika talsorter, jämföra talen, storleks ordna talen, tala om vilka tal som kommer före/efter, avgöra om talet är udda eller jämt och läsa talen högt för varandra, samt skriva dem (med siffror/bokstäver).

- använda oss av olika lathundar, i vilka begreppen förklaras och olika strategier som man kan använda sig av belyses och sammanfattas.

- arbeta med individuellträning med hjälp av bl a arbetsblad till "Koll på matematik", färdighetsträning med hjälp av olika program på dator/ipad/chromebook ( t ex www.elevspel.se , www.nomp.se, matteboken.se).

 

 Aktuella grundläggande begrepp: siffra, tal, talsystem, positionssystem, tallinje, talsort (ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental), siffrans värde, talet före, talet efter, största talet, minsta talet, storleksordna, udda tal, jämna tal ...

Bedömning

Jag kommer bedöma hur du använder din förmåga att:

 • förstå vårt talsystem (skillnaden mellan siffra och tal, antal siffror i vårt talsystem, siffrans värde ...)
 • läsa och skriva tal
 • jämföra och storleksordna tal
 • läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • ange talet före/efter ett givet tal
 • avgöra om ett tal är udda eller jämnt
 • förstå och använda de aktuella begreppen för arbetsområdet