Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling/framtid- Naturvetenskap och rörelse

Skapad 2020-01-27 14:47 i Kållekärrs förskola Tjörn
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtlandrapporten, som skrevs på uppdrag av FN 1987). Vad behöver vi förstå och göra för att världen och dess invånare ska kunna leva och må bra nu och i framtiden.

Innehåll

Bakgrund 

 

 • Vi vill utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån ett gemensamt ställningstagande, ett tema, förskolan. Vad behöver barn i framtid? Vad behöver våra barn som människor utifrån ett samhällsperspektiv? Mänskliga relationer, kollektivt tänkande, ansvarstagande, reflektion och kritiskt tänkande.
 • Att arbeta med ett gemensamt tema innebär att utveckla vår utbildning förskolan, där progressionen i lärandet och gemenskapen förskolan står i centrum. Ett gemensamt tema tror vi skapar gemensam reflektion- vi vill skapa ett  VI  och en röd tråd i utbildningen förskolan. Vi vill en hållbar utbildning, ett arbetssätt som kan fungera som en grund att fortsätta med under kommande år.
 • Vi behöver undervisa våra barn att tänka som konstnärer: kreativt, vara nyfiken, ställa frågor och våga vara lekfulla”. Det finns hopp för framtiden, vi behöver enbart börja lyssna, se och tro barnen, deras extraordinära förmåga att uppfinna nya innovativa och kreativa situationer.
 • Pedagogerna fick på uppstarten en presentation av Hållbar utveckling och arbeta i workshop med Land Art. Utifrån dagens diskussioner vald pedagogerna att fokusera på social hållbarhet. Samt att undersökningsområdet och nyfikenhetsfrågan är: Vad får oss att må bra?

   

 • Preprojekt- kartläggning under höstterminen.

   

  Vad är det barnen intresserar sig för och återkommer till? Undersöker, frågar? 
  Vilka spår är mest intressanta att gå vidare med just nu? 

  Lek och fantasi

  Kommunikation

  Naturvetenskap

  Skapande

  Rörelse

  Böcker, sagor och berättande

   

   

  Använda oss av digitala verktyg.

   

  Hur tar vi tillvara på barns erfarenheter i mötet med det nya?

  Hur utmanar och inspirerar vi vidare?

   

   

 •  

   

 

                                                           Projekt

             Rörelse, Kommunikation och Naturvetenskap 
        Barns relation och dialog med naturen där lek, fantasi, estetik och digitalitet blir centrala.

 

Naturen bjuder in till lek, fantasi, kommunikation och utforskande, och ger barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak. Om barn får vistas mycket i sin närmiljö skapar de en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om den nu och i framtiden. För att få syn på barnens relation till naturen behöver vi lyssna och se hur barnen möter, upplever, utforskar, förundras och upptäcker naturen. Vi upplever att barnen utvecklar samspel, relation, empati, till varandra. Vi vill tillsammans med barnen skapa en god relation, välbefinnande och hållbarhet till vår närmiljö.


”Barn är nästan aldrig stilla, utom kanske när de sover. De rör sig hela tiden. Och det är precis så de ska vara , för det är nyttigt för kroppen och knoppen att hoppa och springa , dansa och leka, snurra och krypa, smyga och cykla. I förskolan behöver man oftast inte väcka barnens lust att röra sig. Utmaningen är istället att ta vara på rörelseglädjen och samtidigt ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik och sin kroppsuppfattning!” ( från forskoleforum.se)

  Mål/ syfte
 

 • Förskolans arbete med en hållbar framtid kan skapa lust, kraft och hopp om framtiden. ”Det är mycket som är viktigt i förskolans uppdrag men kanske det allra viktigaste är att ge barn hopp och framtidstro. Att ge dem tillit till sina egna tankar och kreativa förmågor att förändra världen.
 • Möjlighet att erfara att alla är viktigaatt kunna påverka och det de gör är viktigt och gör skillnad. 
 • Tillsammans utforskar vi vår omvärld och lär oss ny kunskap genom kommunikation och dialog.
 • Förståelse för att allas teorier är värdefulla.
 • Ge barnen förutsättningar att uttrycka sig på så många olika sätt som det är möjligt, det vill säga 100 språklighet. 
 • Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi skapar förutsättningar för barnen att kunna gå djupare i ett fenomen eller begrepp genom att arbeta med det under en längre tid
 • Skapa möjligheter för barnen att undersöka, utforska, upptäcka och uttrycka.

 • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 • Lekfantasi- förskolan är en plats för utveckling och lärande och en förutsättning för barn att ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter är att de får ha roligt, leka och fantisera. Vi vuxna som möter barnen måste se till att det finns tid, plats och inspiration för barns lek varje dag. Leken hjälper barnen att bearbeta och förstå sammanhang i sin omvärld så lärandet blir lustfyllt, begripligt och meningsfullt
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning- vad ska vi erbjuda?

 • Erbjuda gemensamma undervisningsaktiviteter där 100 språkligheten blir central.
 • Barnen bekantar sig med olika typer av naturmaterial som lera, vatten, sand, och material som vi hittar i vår närmiljö
 • Vi skapar lärmiljöer som väcker barns intresse för fantasi, rörelse, dans, musik och rytmik.
 • Vi erbjuder material för att ge barnen möjligheter att utforska på ett varierat sätt.
 • Vi använder oss av okodat material ex. återvinningsmaterial, naturmaterial, m.m 
 • Vi erbjuder trivsamma måltider där det skapas goda möten och samtal.
 • Leken ska vara en central plats i utbildningen och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.
 • Miljön ska vara estetiskt tilltalande, sinnlig, kreativ och föränderlig.

 

Arbetsverktyg

 • Projekterande arbetssätt 
 • Pedagogisk dokumentation
 • Digitaliseringen 
 • Unikum -lärplattform 
 • SKA dokument

Styrdokument  

 • Kållekärrs Vision
 • Lpfö.-18 
 • Arbetsplan
 • Likabehandlingsplan
 • Barnkonventionen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: