Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre Bockarna Bruse

Skapad 2020-01-27 16:49 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
De tre Bockarna Bruse är en folksaga som handlar om tre bockar. Lilla bocken, mellan bocken och stora bocken Bruse. Sagan tar sin start när bockarna bestämmer sig för att gå till sätern och äta sig mätta. Men under bron som korsar ån till sätern, bor ett troll och han tycker inte om när någon trampar på hans bro... Bockarna Bruse erbjuder en mängd begrepp och språkförståelse, samt flera olika sätt att framföra sagan. Både via fysiska och digitala böcker, flanosagor och dramatisering. Vilket erbjuder barnen ett lärande med flera ingångar

Innehåll

Nuläge: Mellangruppen är i behov av att aktivt delta på samlingar och delge sina åsikter och tankar. . Genom att arbeta i mindre grupper utmanas barnen till att vara delaktiga där alla får chans att bli sedda och hörda. Barngruppen behöver träna på att diskutera olika dilemman, öka sin begreppsförståesle samt komma fram till problemlösningar, vilket Bockarna Bruse erbjuder. 

 

Vad/ Förskolans prioriterade mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla “ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och i skilda syften”

Konkretisering av mål:

 • Delge sig själva och varandra sina kunskaper och träna på begrepssförsåelse
 • Diskutera kring olika dilemma och i samspel med varandra komma fram till lösningar

Metod/Hur: Ur ett sociokulturellt perspektiv är samspel och kommunikation grunden för ett lustfyllt lärande. Barn lär med och av varandra, och delger varandra kunskap genom att samspela. Genom att dela upp barnen i smågrupper ges barnen rätt förutsättningar till att utvecklas genom samspel och kommunikation, deras kunskaper och upplevelser kan sedan förmedlas vidare till resten av barngruppen.

Ett annat perspektiv att ha i akt är det relationella som syftar sig till att skapa relationer till varje enskilt barn, vilket kan göras genom att möta barnen i deras behov och utgå från det i arbetet med Bockarna Bruse. Polly glutt är en digital app och som kommer användas kontinuerligt denna period. Appen erbjuder både språkstöd och TAKK, vilket kan användas vid behov och för förtydliganden i undervisningen.

Barngruppen introduceras för Bockarna Bruse via Polyglutt. Boken ska vi ska sedan arbeta med kontinuerligt genom hela terminen. Både via flanosaga, dramatisering och sång. Detta för att ge bargruppen variation av lärande.

 

Konkret beskrivning av undervisning

 • Introducering av boken via Polyglutt. Diskutera handlingen och det barnen fastnar för
 • Prata om de olika begreppen (liten, mellan stor) (över och under) och känslorna som tas upp i boken. Känner någon igen sig i bockarna? Eller trollet?
 • När barnen är bekanta med boken: Drama och sång kring bokens handling

Dokumentationsmetoder

 • Anteckningar och ljudupptagning av spontana och planerade situationer
 • Fotografi som görs både av barn och  vuxna
 • Filmning
 • Barns egna skapande 
 • Instagram

 

Uppföljning och pedagogisk dokumentation

Dokumentationen som blir underlag för det vi publicerar på Unikum. Här kan både personal och vårdnadshavare följa upp vad vi arbetar med på vår avdelning. Utöver Unikum kommer dokumentationen utgöra vår miljö på avdelningen där barnen får vara med och ge sitt inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Vårt arbete ska synliggöras för berörda parter och vara ett sätt för oss att gå tillbaka till för att utvärdera och utveckla undervisningen vidare, i takt med barnens lärande. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: