👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Kroppen!

Skapad 2020-01-28 09:37 i Pjättängen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi planerar att arbeta med kroppen som utgångspunkt då barnen utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning, och är intresserade av hur deras kroppar fungerar.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Kunskaper om kroppen, begrepp och hur man kan använda sin kropp. Samt att min kropp är min egen. 
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Att barnen ska utveckla sin kroppsuppfattning och motorik, samt lära sig fler begrepp om kroppen och stopp min kropp. Detta för att kunna röra sig tillsammans med andra och i sin omgivning, samt visa respekt för varandras integritet.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Vi kommer att göra gemensamma samlingar och prata och sjunga om kroppens rörelser och delar. Vi kommer att använda material som böcker, naturmaterial, foto, lärplattan och olika estetiska uttrycksformer. Vi kommer att fokusera på det lustfyllda och lekfulla lärandet, en lekresponsiv undervisning där vi är aktiva med barnen. I enlighet med temat jorden runt med lärvännerna kommer vi att inta ett globalt perspektiv och tex dansa olika danser som finns världen över.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi kommer att fotografera när vi gör aktiviteter och sen prata med barnen om bilderna, be dem att berätta om händelsen/aktiviteten.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För alla barnen på upptäckarens avdelning.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Alla i arbetslaget kommer att genomföra aktiviteter, där vi varierar vem som håller i aktiviteten och vem som dokumenterar.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara). Målet är att vi ska erbjuda barnen ett lustfyllt lärande där vi ger dem möjlighet att utveckla mer kunskap om sin kropp och integritet för varandra. Vi kommer att dokumentera under tiden, vad barnen pratar om, vad de frågar om och om de har roligt och är nyfikna, något vi kommer att reflektera över efteråt.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18